Er det en sammenheng mellom psykisk helse, psykososialt læringsmiljø og læringskapasitet blant studenter i høyere utdanning?

Det er utgangspunktet for et spennende forskningsprosjektet som førsteamanuensis Stine Ekornes ved Høgskulen i Volda leder.

Prosjektet var ett av 10 prosjekt som fikk tildelt forskingsmidler fra UH-Nett Vest i fjor.

Læringsmiljø
Ekornes forteller at prosjektet skal se nærmere på hvordan studenter opplever faglig og sosial samhandling med lærer og medstudenter.

– Dette kan for eksempel innebære grad av faglig støtte, medbestemmelse, sosial inkludering og trygghet i læringssituasjonen. Vi ønsker også å se på hvordan dette kan henge sammen med studentenes tanker om å slutte på studiet og akademiske emosjoner i form av mestringstro og opplevd læringskapasitet.

Sterkt lag
Ekornes har samlet sammen en solid prosjektgruppe.

– Ja, vi har med professor Edvin Bru ved Universitetet i Stavanger, førsteamanuensis Kjersti Balle Tharaldsen ved Universitetet i Stavanger og professor Ingrid Lund ved Universitetet i Agder. Dyktige folk alle sammen.

– I tillegg har vi trukket med oss førsteamanuensis Jan Arvid Haugan fra NTNU.

Prosjektlederen sier at prosjektet har tatt mer og mer form ut fra det de gjorde og erfarte i pilotprosjektet.

– I pilotprosjektet la vi mest vekt på utprøving av et spørrebatteri med ulike delskalaer som fokuserer på opplevelsen av emosjonell og faglig støtte i læringsmiljøet, tanker om å slutte, samt akademiske emosjoner knyttet både til testsituasjoner og det å være student.

– Flere av disse skalaene har ikke tidligere vært utprøvd på studenter i høyere utdanning, og det er derfor viktig å gjennomføre en pilotstudie som kan si oss noe om reliabilitet.

Søker om NFR-midler
Resultatene av prosjektet er i ferd med å ta form.

– Pilotprosjektet har blitt gjennomført med datainnsamling ved Høgskulen i Volda. Her deltok 206 studenter i utprøving av spørreskjema. Datamaterialet fra pilotundersøkelsen er også presentert som tentative funn på Forskingsdagane 2019 i et seminar om læringsmiljø.

– I tillegg har vi sendt inn søknad til Forskningsrådet under FINNUT. Søknaden tar utgangspunkt i pilotprosjektet som er gjennomført, men er et mye mer omfattende design der mixed methods benyttes for å kombinere fokusgruppeintervjuer og spørreskjema. Vi har også fått inn en fjerde samarbeidspartner i NTNU, samt knyttet oss til internasjonale samarbeidspartnere. Søknaden blir avgjort i desember, med en mulig prosjektperiode på 4 år.

– Fremover kommer vi til å fortsette analyser av pilotprosjektet, og forhåpentligvis publisere en artikkel på dette. Vi ønsker også å delta på en internasjonal konferanse for å presentere resultater fra pilotstudien.

– Ellers så avventer vi svar på NFR-søknaden før vi bestemmer videre prosess, avslutter prosjektleder Stine Ekornes ved Høgskulen i Volda.


GODT LAG: Professor Edvin Bru ved Universitetet i Stavanger, professor Ingrid Lund ved Universitetet i Agder, førsteamanuensis Kjersti Balle Tharaldsen ved Universitetet i Stavanger og førsteamanuensis Stine Ekornes ved Høgskulen i Volda.