Tre klare saker for Studentrådet

Open Access, studentaktiv læring og internasjonalisering. Det er årets satsningområder for studentene.

Studentrådet har hatt sitt første arbeidsmøte etter «overlappsmøte» i Stavanger i juni. Møtet ble holdt på HVL campus Bergen.

– Det er tydelig at rådet ønsker å fortsette i en politisk retning som studentrådet har gjort det siste året. De representerer over 60.000 studenter til sammen, og det er en tyngde det er vanskelig å se bort ifra.

– Samtidig har studentrådet et behov for å balansere politikken med både erfaringsutveksling og kompetansepåfyll, forteller studentrådskoordinator Cathrine Johanne Sønvinsen.

Under overlappen i Stavanger hadde rådet mange gode innspill og vurderinger til fokusområder det kommende året. Nå er arbeidsprogrammet spikret.

– Studentrådet har bestemt seg for å sette fokus på tre hovedområder i året som kommer. Det første er Open Access, hvor vi vil se på hvordan vi kan bruke dette til å skaffe billigere eller helst gratis pensumlitteratur til studentene. Samtidig som dette kan være med på å gjøre kunnskap mer tilgjengelig for alle.

– Det andre er studentaktiv læring, både for å bedre arbeid med læringsutbytte, men også for å gi oss evner som et dynamisk arbeidsliv krever.

– Det tredje er internasjonalisering, og studentrådet vil sammen arbeide med mobilitetsmeldingen som kommer like over nyttår, sier nestleder i studentrådet i UH-nett Vest, Joachim Børlie.

Studentrådet tar dermed en ny retning fra fokusområdene i fjor, der blant annet oppfølgingen av SHoT-undersøkelsen nå ikke er med. Dette mener studentrådet blir ivaretatt av den nye arbeidsgruppen for studenthelse og trivsel i UH-nett Vest.

– Studentrådet har hatt god innflytelse på hvordan arbeidsgruppen vil bli satt sammen, og deres mandat. Slik er studentrådets interesse om å følge opp resultatene fra SHoT-undersøkelsen ivaretatt. Det frigjør kapasitet for studentrådet til å kunne undersøke og arbeide med andre fokusområder som er viktige for studentene, sier Line Korsmo, leder av arbeidsgruppen for studenthelse og trivsel.

– Selv om arbeidsgruppen for studenthelse og trivsel ble opprettet av styret i UH-nett Vest i april, er fortsatt ikke utvalget klart. Studentrådet mener det er viktig at utvalget representerer en bredde av institusjonene og deres arbeid, slik at studenthelse og trivsel blir fremmet. Derfor jobber studentrådet aktivt med å finne representanter til utvalget og håper på at arbeidsgruppen får sitt første møte i løpet av høsten.

– Å få til en arbeidsgruppe for studenthelse og trivsel har vært en sak som studentrådet 2018/2019 har vært veldig opptatt av, nettopp fordi oppfølgingen av SHoT-undersøkelsen rommer mange temaer. Det har derfor vært et behov for å samle kompetanse fra flere hold, noe vi nå gjør i arbeidsgruppen ved å utnevne representanter fra læringsmiljøutvalg, faglige og administrative ressurspersoner, eller andre som arbeider med området lokalt. Arbeidsgruppen er en måte å fordele ressursene vi har i nettverket, og studentenes perspektiv er selvsagt representert gjennom at to av medlemmene i arbeidsgruppen er studenter, hvorav en av oss studentene skal lede arbeidsgruppen, understreker Line Korsmo.

Under høstens første møte ble også studentrådet orientert om status fra strategigruppen i UH-nett Vest. Studentrådet diskuterte forskjellige aspekter av strategiarbeidet, hvor blant annet studentrådets og nettverkets forventninger var tema. Dette kommer til å være noe studentrådet tar med seg videre i de kommende møtene.

Neste møte for studentrådet i UH-nett Vest er 12-13. november og vil være på HVL campus Haugesund.


GODE DISKUSJONER OG KLAR RETNING: Fra venstre; Trym Nikolas Rimmen (HVO), Ida Nagel Fredriksen (VID), Joachim Børlie (UiS), Marie Charlotte Moilanen Kettunen (HVL Sør), Stian Sunde (HVL Nord), Yannick Broese van Groenou (HVL Midt), Andreas Trohjell (UiB).