Om UH-nett Vest

UH-nett Vest (Universitets – og høgskolenettverket på Vestlandet) er et samarbeid mellom fire institusjoner: Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, Høgskulen på Vestlandet og Høgskulen i Volda. NLA Høgskolen og VID vitenskaplig høgskole er assosierte medlemmer.

Formål:
Nettverket skal bidra til å styrke høyere utdanning og forskning ved institusjonene gjennom et forpliktende nettverkssamarbeid. Det skal være et samarbeid mellom selvstendige institusjoner der hver institusjon skal ha mulighet for å videreutvikle sine særtrekk og fortrinn.

Samarbeidet skal ha et klart regionalt nedslagsfelt og være en tydelig drivkraft til utvikling i regionen. Her er satsingen og utlysingen av såkornsmidler til forskning, – utdannings-, og innovasjonsprosjekter sentral.

Nettverket skal og være en strategisk lederarena for institusjonene, der regionale saker av felles politisk og strategisk betydning kan drøftes. Den årlige ledersamlingen hver høst er en felles arena for samspill mellom akademia, offentlig sektor og næringsliv.

Strategi og samarbeidsavtale:
Høsten 2020 ble en ny samarbeidsavtale for 2020-2024 undertegnet.

Ledelse:
Nettverket ledes av et eget styre. Det består av rektorene ved institusjonene.

Den daglige ledelsen av nettverket skjer ved koordinator Kristin Hansen.

Som et bindeledd mellom styret og koordinator har UH-nett Vest et samordningsutvalg. Det består av prorektorer/viserektorer ved hver enkelt institusjon. De er ansvarlige for tilrettelegging internt ved sine respektive institusjoner.

Samordningsutvalget samarbeider med koordinator gjennom jevnlige møter. Utvalget behandler hver høst søknader om såkornsmidler til nettverkets satsing på forskning, – utdannings-, og innovasjonsprosjekter.

Samordningsutvalget er også programkomité for den årlige ledersamlingen.

Historie:
UH-nett Vest ble opprettet 1. januar 2008 mellom fire institusjoner: Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund. Samarbeidsavtalen gjaldt for fem år framover.

Høgskulen i Volda ble medlem i nettverket i april 2009. Universitetet i Stavanger ble medlem i juni 2014.

NLA Høgskolen og VID vitenskaplig høgskole ble assosierte medlemmer i november 2018.

Universitetet i Agder var medlem i nettverket fra 2018-2020.