Om UH-nett Vest

UH-nett Vest (Universitets – og høgskolenettverket på Vestlandet) er et samarbeid mellom fire institusjoner: Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, Høgskulen på Vestlandet og Høgskulen i Volda. NLA Høgskolen og VID vitenskaplig høgskole er assosierte medlemmer.

Formål:
Nettverket skal bidra til å styrke høyere utdanning og forskning ved institusjonene gjennom et forpliktende nettverkssamarbeid. Det skal være et samarbeid mellom selvstendige institusjoner der hver institusjon skal ha mulighet for å videreutvikle sine særtrekk og fortrinn.

Samarbeidet skal ha et klart regionalt nedslagsfelt og være en tydelig drivkraft til utvikling i regionen. Her er satsingen og utlysingen av såkornsmidler til forskning, – utdannings-, og innovasjonsprosjekter sentral.

Nettverket skal og være en strategisk lederarena for institusjonene, der regionale saker av felles politisk og strategisk betydning kan drøftes. Den årlige Solstrandskonferansen i mars er en felles arena for samspill mellom akademia, offentlig sektor og næringsliv.

Strategi og samarbeidsavtale:
Høsten 2020 ble en ny samarbeidsavtale for 2020-2024 undertegnet.

Ledelse:
Nettverket ledes av et eget styre. Det består av rektorene ved institusjonene. Direktørene møter med tale og forslagsrett. Studentene har observatørstatus i styret.

Den daglige ledelsen av nettverket skjer ved koordinator Kristin Hansen.

Som et bindeledd mellom styret og koordinator har UH-nett Vest et samordningsutvalg. Det består av sentrale personer ved hver enkelt institusjon. De er ansvarlige for tilrettelegging internt ved sine respektive institusjoner.

Samordningsutvalget samarbeider med koordinator gjennom jevnlige møter. Utvalget behandler hver høst søknader om såkornsmidler til nettverkets satsing på forskning, – utdannings-, og innovasjonsprosjekter.

Samordningsutvalget er også programkomité for den årlige Solstrandskonferansen.

Historie:
UH-nett Vest ble opprettet 1. januar 2008 mellom fire institusjoner: Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund. Samarbeidsavtalen gjaldt for fem år framover.

Høgskulen i Volda ble medlem i nettverket i april 2009. Universitetet i Stavanger ble medlem i juni 2014. Som kjent fusjonerte Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskolen i Bergen og Høgskulen i Sogn og Fjordane til Høgskulen på Vestlandet fra 1. januar 2017. I mars 2018 ble Universitetet i Agder medlem. UiA meldte seg ut av nettverket høsten 2020.

NLA Høgskolen og VID vitenskaplig høgskole ble assosierte medlemmer i november 2018.

Lærerutdanning og forskningssamarbeid var prioriterte samarbeidsfelt de første årene. Nettverket har fram til 2020 hatt seks prioriterte forskningsområder i nettverket.

  • Helse og omsorg
  • Teknologi med vekt på energi og miljø
  • Musikkfaglige aktiviteter
  • IKT og medier
  • Nynorsk
  • Sosialfag

Disse områdene har vært organisert gjennom forskningsgrupper med egne ledere. Disse gruppene avvikles innen 2020 i tråd med nettverkets nye strategi.