Om UH-nett Vest

UH-nett Vest (Universitets – og høgskolenettverket på Vestlandet) ble opprettet 1. januar 2008 mellom fire institusjoner: Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund. Samarbeidsavtalen gjaldt for fem år framover.

Høgskulen i Volda ble medlem i nettverket i april 2009. Universitetet i Stavanger ble medlem i juni 2014. I mars 2018 ble Universitetet i Agder medlem.

Som kjent fusjonerte Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskolen i Bergen og Høgskulen i Sogn og Fjordane til Høgskulen på Vestlandet fra 1. januar 2017.

UH-nett vest teller i dag fem medlemmer, men styret har signalisert at de er åpne for å invitere inn andre instiusjoner.

NLA Høgskolen og VID vitenskaplig høgskole ble assosierte medlemmer i november 2018.

Her finner du nettverkets Samararbeidsavtale

Formål:
Nettverket skal bidra til å styrke høyere utdanning og forskning ved institusjonene gjennom et forpliktende nettverkssamarbeid. Det skal være et samarbeid mellom selvstendige institusjoner der hver institusjon skal ha mulighet for å videreutvikle sine særtrekk og fortrinn. Det legges særlig vekt på å utvikle gode samarbeidsmodeller, en tydelig arbeidsdeling mellom institusjonene og konsentrasjon av arbeidsinnsats.

Profil:
Lærerutdanning og forskningssamarbeid har et hovedfokus i samarbeidet.

Forskningsfelt:
Det er seks prioriterte forskningsområder i nettverket. Disse er organisert gjennom forskningsgrupper med egne ledere. 

  • Helse og omsorg
  • Teknologi med vekt på energi og miljø
  • Musikkfaglige aktiviteter
  • IKT og medier
  • Nynorsk
  • Sosialfag

Ledelse:
Nettverket ledes av et eget styre. Det består av rektorene ved institusjonene. Direktørene møter med tale og forslagsrett. Den daglige ledelsen skjer ved koordinator  Birgit Falch.

Som et bindeledd mellom styret og koordinator har UH-nett Vest et kontaktutvalg. Det består av sentrale personer ved hver enkelt institusjon. De er ansvarlige for tilrettelegging internt ved sine respektive institusjoner.

Kontaktutvalget samarbeider med koordinator gjennom jevnlige møter der mulighetene for felles prosjekter innen samarbeidsområdene diskuteres. Samarbeidsprosjekter fremmes så for styret gjennom koordinator.