Kartlegger seksuell trakassering blant studenter i helse- og omsorgspraksis

Praksis er en viktig del av mange studium ved landets universitet og høgskoler. Men hvordan støttes studenter som er utsatt for seksuell trakassering ute i obligatorisk studentpraksis?

– Dette er et tema som har fått liten eller ingen formell oppmerksomhet. I lys av det økende antallet universitetsstudenter som har praksis og utbredelsen av seksuell trakassering i arbeidslivet, er det påfallende lite studier som sier noe om hvorvidt studenter i praksis blir berørt av dette. Og dette vil vi gjøre noe med, sier Claudia Klostergaard som er rådgiver ved Senter for likestilling ved Universitetet i Agder og koordinator i prosjektet.

Dette var ett av 10 prosjekt som fikk forskningsmidler fra UH-nett Vest i fjor.

– Seksuell trakassering, trakassering, diskriminering og mobbing er hemmende for virksomheters verdiskapning på den ene siden og for studenter kan det også medføre en ødelagt studietid og deltakelse i arbeidslivet, sier Klostergaard.

Forskningsprosjektet ledes av Åsta Lovise Einstabland (leder for Senter for likestilling ved Universitetet i Agder). Hun har med seg Irene Trysnes (førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved Universitetet i Agder. Trysnes er og leder for forskningsgruppen i samfunnsfagsdidaktikk og utdanningsforskning), Ingvil Hellstrand (daglig leder i Nettverk for Kjønnsforskning (NFK) ved Universitetet i Stavanger), Laila Margaret Nordstrand Berg (førsteamanuensis ved institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, og Elise Furrebøe (seniorrådgiver ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder).

Claudia Klostergaard forteller at en i prosjektet så langt ha kartlagt hvilke systemer som er på plass for å informere og veilede studenter om problemstillinger knyttet til seksuell trakassering før og underveis i praksisperioden på UiA, UiS og HVL.

– Videre har vi gjennomført en spørreundersøkelse blant et utvalg studenter tilknyttet sykepleien og bachelor i sosialt arbeid ved Universitetet i Agder. Spørreundersøkelsen skal blant annet gi en indikasjon på hvor mange studenter som har blitt seksuelt trakassert eller har hørt om andre studenter som har opplevd seksuell trakassering ute i obligatorisk praksis ved UiA.

– For å få en bedre forståelse av fenomenet har det også blitt gjennomført intervjuer med studenter som har opplevd og/eller observert seksuell trakassering i praksisperioden.

– Hvor står prosjektet nå?

– Datainnsamlingen er gjennomført og i slutten av november møtes prosjektgruppen til et todagers skriveseminar ved UiA. Under samlingen presenteres funnene og blir grunnlaget for minst en artikkel som skal publiseres i begynnelsen av 2020.

– I tillegg avventer vi svar fra Norges Forskningsråd på mulig finansiering av et hovedprosjekt innen FINNUT-programmet.

Claudia Klostergaard sier at prosjektet har fått mye oppmerksomhet og formidlingsaktivitetene er mange.

– Vi har blant annet vært omtalt i Khrono, og vi har deltatt i debatt under årets Arendalsuka. I prosjektet har vi også koplet på et panel av internasjonale forskere og vi har hatt kurs for praksisveiledere.

– Forskningen må formidles til de som er ute i feltet. Vi skal derfor spre informasjon via våre kanaler og holde flere kurs for veiledere, ansatte i helse- og sosialsektoren og ikke minst gå inn i undervisningene på profesjonsstudiene og holde seminarer om tematikken for studentene selv.

 

Hanne Drangsholt, rådgiver i Senter for likestilling. Hun presenterte prosjektets formål og kommende aktiviteter under seminaret «Seksuell trakassering i akademia 28. mars.