Utlysning av midler til nettverks-og prosjektutvikling for 2023

UH-nett Vest har utviklet en støtteordning som skal bidra til å styrke samhandlingen og bygge sterke relasjoner mellom akademia og eksterne aktører på Vestlandet. Støtten skal gis som såkornsmidler til nettverksbygging, prosjektutvikling og formidlingsaktivitet.

Søknadsdatabasen vil åpne 1. september 2023.
Søknadsfrist: 15.10.2023.

HER SØKER DU 

Det kan søkes om såkornsmidler innen to kategorier:

Kategori A:

Under denne kategorien kan det søkes om midler innen et bredt spekter av prosjekter som skal være samfunnsrelevante, og bidra til fornying og innovasjon på Vestlandet. UH-nett Vest legger til grunn en bred definisjon av innovasjon. Innovasjon kan knyttes til både forskning og utdanning, som innebærer å ta i bruk eksisterende eller ny forskningsbasert kunnskap på nye måter. Det kan handle om at institusjonene selv innoverer gjennom kommersialisering av forskning eller utdanningsinnovasjon. Det kan også handle om at de samarbeider med partnere i næringslivet, offentlig sektor eller sivilsamfunnet for å bidra til at disse utvikler nye tjenester, produkter eller arbeidsformer.

Forutsetningen for tildeling er at nettverkene har en konkret plan om å søke videre finansiering til prosjekter fra Norges forskningsråd, EU, HK-dir., Innovasjon Norge eller fra Regionale forskningsfond.

Målgruppe:

Minst to medlemsinstitusjoner i UH-nett Vest skal delta i en søknad. Det oppfordres til involvering av eksterne aktører i søknaden. Den eksterne aktøren kan være en privat bedrift eller sammenslutning av bedrifter (f.eks. næringsforening, klynge, interesseorganisasjon), en NGO, en oppstartsbedrift eller en offentlig samarbeidspartner, som kommune og fylke. Det kan telle positivt om prosjektene involverer studenter eller andre borgere (f.eks. folkeforskning).

Søknadsbeløp og betingelser

 • Det kan søkes om støtte inntil kr. 200.000 pr. søknad.
 • Tildeling besluttes av styret i UH-nett Vest, og midlene deles ut og regnskapsføres i budsjettet for 2023.
 • Midlene skal brukes innen 30.11.2024.
 • Prosjektene skal levere rapport på e-post til UH-nett Vest koordinator om resultater og bruk av midlene innen 15.12.2024.

Søknadens innhold

Søknaden skal gi en beskrivelse av det fremtidige prosjektsamarbeidet og hvordan såkornsmidlene skal bidra til å utvikle dette samarbeidet. Søknaden skal beskrive hvilken form for innovasjon som nettverkene skal utvikle sammen. Videre skal det beskrives fra hvilken finansieringskilde det skal søkes om videre prosjektmidler fra. Enkelte finansieringskilder som Innovasjon Norge og EUs programmer for strategisk partnerskap og Forskningsrådets program for Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) setter krav om at søker må være en privat aktør. I søknaden om såkornsmidler skal det fremkomme hvem som skal være prosjektansvarlig i den fremtidige søknaden.

Såkornsmidlene kan brukes til ulike typer nettverkssamarbeid som reiser, nettverksmøter og seminarvirksomhet. De kan også brukes til innhenting av ulike typer informasjon som bidrag til en forberedelse av en søknad om videre eksternfinansiering. Såkornsmidlene skal ikke dekke lønn.

Søknaden skal bestå av:

 • Kortversjon av søknaden (se eget felt i søknadsskjema)
 • Prosjektbeskrivelse (maks 7500 tegn uten mellomrom)
 • Aktivitetsplan
 • Budsjett
 • Merk: Det kan ikke søkes om midler til lønn.

Vurderingskriterier

Prosjektene vurderes etter samme kriterier som for innovasjonsprosjekter i Forskningsrådet og EU: Prosjektkvalitet, virkninger og gjennomføring.

 • Prosjektkvalitet
 • I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nytenkende og i innovasjonsfronten.
 • Kvaliteten på de foreslåtte utviklingsaktivitetene.
 • Sannsynligheten for å utvikle et prosjekt som vil oppnå videre finansiering fra Forskningsrådet, EU, HK-dir., Innovasjon Norge eller andre.
 • Virkninger
  • Potensielle virkninger og effekter av innovasjonen (innovasjonshøyde, innovasjonsbredde og potensial for spredning).
  • Plan for kommunikasjon og utnyttelse av resultater.
  • Betydning av finansieringen for å utvikle prosjektet.
 • Gjennomføring
 • Kvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe.
 • Kvaliteten på prosjektets organisering og styring.
 • Involvering av de riktige eksterne aktører, studenter og borgere.


Kategori B:

Det vil også bli gitt støtte til prosjekter som søker om midler for å formidle forskningsbasert kunnskap. Det kan søkes om midler innenfor et bredt spekter av formidlingstiltak som har til hensikt å nå ut til et publikum i eller utenfor akademia.

Minst to av institusjonene skal delta i en søknad. En av disse skal være hovedsøker.

Søknadsbeløp og betingelser

 • Det kan søkes om støtte inntil kr. 200.000 pr. søknad.
 • Tildeling besluttes av styret i UH-nett Vest, og midlene deles ut og regnskapsføres i budsjettet for 2023.
 • Midlene skal brukes innen 30.11.2024.
 • Prosjektene skal levere rapport på e-post til UH-nett Vest koordinator om resultater og bruk av midlene innen 15.12.2024.

Søknadens innhold

Søknaden skal gi en beskrivelse av det konkrete formidlingsprosjektet og hvordan såkornsmidlene kan bidra til å gjennomføre dette. I søknaden skal det beskrives hvilket formidlingsprosjekt som skal gjennomføres, og hvilken målgruppe dette retter seg mot. Prosjekter som kan vise til konkrete planer for hvordan denne målgruppen skal nås og som kan beskrive hvilke virkninger formidlingstiltaket skal ha, vil bli prioritert.

I søknaden om såkornsmidler skal det fremkomme hvem som skal være prosjektansvarlig i den fremtidige søknaden.

I søknaden om såkornsmidler skal det fremkomme hvem som skal være prosjektansvarlig i den fremtidige søknaden.

Søknaden skal bestå av:

 • Kortversjon av søknaden (se eget felt i søknadsskjema).
 • Prosjektbeskrivelse (maks 7500 tegn uten mellomrom).
 • Aktivitetsplan
 • Budsjett
 • Merk: Det kan ikke søkes om midler til lønn.

Vurderingskriterier

Prosjektene vurderes etter de samme kriterier som for kommunikasjons-og formidlingsprosjekter i Forskningsrådet.

 • Prosjektkvalitet
  • Relevans i forhold til utlysningen.
  • Bakgrunnen for prosjektet og en begrunnelse for behovet / aktivitetene.
  • Aktiviteter og organisering. Beskrivelse av leveranser i prosjektet, som aktivitet, koordinering og samarbeid.
  • Prosjektets merverdi i forhold til å støtte opp om andre prosjekter, eller på andre måter inngår i en større sammenheng / helhet.
 • Virkninger
  • Gjøre rede for hvilke virkninger og effekter som kan forventes av prosjektet.
  • Informasjon om f.eks. bekjentgjøring / markedsføring, målgrupper, formidlingskanaler og om eventuelle brukergrupper skal involveres i prosjektet.
  • Dersom relevant; redegjøre for prosjektets samfunnsmessige relevans.
 • Gjennomføring
  • Redegjøre for hvordan prosjektet er forankret i søkerinstitusjonens strategiske mål og planer, og hvordan prosjektet er forankret hos samarbeidspartnere.
  • Redegjøre for hvordan prosjektet er tenkt organisert og gjennomført.
  • Gjøre rede for kompetanse og ressurser som vil være tilgjengelige for prosjektet.