Nå kan du søke om forskningsmidler

UH-nett Vest har som et viktig formål å fremme forskningssamarbeid mellom institusjonene Høgskulen på Vestlandet (HVL), Høgskulen i Volda (HVO) og Universitetene i Agder, Bergen og Stavanger (UiA, UiB og UiS). Midlene til forskningssamarbeid skal stimulere til utvikling av forskning på tvers i UH-nett Vest.

For 2018 er det satt av 1 900 000 til å styrke forskningssamarbeidet over UH-nett Vest sitt eget budsjett. Normalt kan det tildeles inntil 250.000 per søknad, i særskilte tilfeller kan tildelingen økes.

Midlene skal i hovedsak gå til enkeltprosjekter hvor minst tre av institusjonene i UH-nett Vest står bak søknaden. Også søknader som inkluderer deltakelse fra NLA Høgskolen og VID Vitenskapelig Høgskole er relevante.

Prosjekt som får støtte skal ha høy faglig kvalitet, samfunnsmessig relevans og dokumentere gjennomførbarhet. Søknadene skal vedlegges budsjett og vise til relevante kilder for finansiering av et mulig hovedprosjekt. Resultatene fra prosjekt som får støtte må være vitenskapelige publikasjoner og/eller en søknad om eksterne forskningsmidler

Det presiseres at det ikke gis støtte til individuelle doktorgradsprosjekter.

Beskrivelse av UH-nett Vest sine satsningsområder finnes på våre hjemmesider.

  • Søknaden skal sendes elektronisk via søknadsskjema på UH-nett Vest sine hjemmesider og være på maks 7500 tegn inkludert begrunnelse.
  • Detaljert budsjett skal utarbeides som del av søknaden.
  • Søknaden må vise til mulig publikasjon av forskningsresultatene eller relevante kilder for finansiering av et mulig hovedprosjekt.
  • Det er arbeidsgruppen for forskningssamarbeid som vurderer søknadene og innstiller overfor styret i UH-nett Vest, som foretar den endelige tildelingen. Søkerne tilskrives umiddelbart etter tildelingen og pengene blir overført det enkelte prosjekt ved at det sendes en faktura til UiB i henhold til spesifikasjonene i tildelingsbrevet.
  • Tildelte midler må brukes innen utgangen av 2019 og det skal sendes rapport og regnskap for bruken av midlene.
  • Eventuelle spørsmål kan rettes til UH-nett Vest-koordinator Lars Helge Nilsen på e-post lars.nilsen@uib.no eller telefon 55584978 / 92889566.
  • Søknadsfrist er 15. oktober 2018. Søknad sendes elektronisk via dette søknadsskjemaet
  • Ved utvelgelse av prosjekter vil det bli lagt vekt på faglig kvalitet og at flest mulig av institusjonene er involvert.