TPS videreføres utenfor UH-nett Vest

Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) har vært et pilotprosjekt i UH-nett Vest med gode erfaringer. Nå løftes prosjektet videre. Høgskulen i Volda har tatt på seg rollen med å lede arbeidet videre.

TPS er konkret undervisnings- og arbeidsmetode der studenter fra samarbeidende yrkesgrupper kan møtes i studietiden og lære å samhandle med andre yrkesgrupper i sine praksisstudier. I fjor høst kjørte UH-nett Vest i gang et nettbasert studieopplegg, som ble tilbydd flere av helse- og velferdsutdanningene i UH-nett Vest. En hadde i sving 8 grupper á 6-7 studenter (totalt 50 studenter).

Gjennomføringen av piloten høstet mange og verdifulle erfaringer for gjennomføring av denne type nettbasert undervisning. Piloten viste at det er fullt mulig å realisere tverrprofesjonell samarbeidslæring på tvers av institusjoner selv med geografiske avstander ved bruk av nettopp nettundervisning og nettmøter. Men tilrettelegging av nettbasert TPS krever også både presise faglige opplegg, presis informasjon til studenter og kontaktpersoner, god IT-støtte og en del sentralt koordinerende ledd.

Prosjektgruppen ga tilbakemeldingen til styret om at de ønsket å kjøre videre. Både med en justert og utvidet versjon av det emnet som ble gjennomført i fjor høst: «Kva er tverrprofesjonell samhandling?». I tillegg ønsket de å utvikle et emne 2: «Etiske utfordringar ved tverrprofesjonell samhandling», slik at dette kan tilbys for en mindre gruppe studenter høsten 2017.

Styret i UH-nett Vest ga honnør og tommel opp for den entusiasmen og velviljen som har preget dette arbeidet, og at en i stor grad har lykkes med tverrfaglig og tverrinstitusjonelt utdanningssamarbeid gjennom bruk av nettbaserte løsninger. Styret pekte i sin behandling på at UH-nett Vest skal initiere ulike former for utdannings- og forskingssamarbeid, men ikke stå for drift.

Styret er derfor glad for at Høgskulen i Volda tar på seg å lede arbeidet videre sammen med prosjektgruppen.

Styremedlemmene Magne Bartlett, Kjell Bernstrøm, Tore Tungodden og Berit Rokne ga ros til TPS-prosjektet.