Søk midler til forskningssamarbeid

UH-nett Vest har satt av 1 million kroner til å styrke forskningssamarbeidet. Søknadsfrist er 20. oktober. Her finner du kriteriene og lenke til nettbasert søknadsskjema.

Normalt tildeles det inntil kroner 250 000 per søknad, i særskilte tilfelle kan tildelingen økes.

– Midlene skal i hovedsak gå til prosjekter som allerede har eksternfinansiering, hvor nye midler skal føre til at en eller flere av de samarbeidende institusjonene trekkes med i forskningsprosjektet.

– Det kan søkes om videreutviklingsmidler til prosjekter som har oppnådd topp ekstern evaluering, men ikke har fått finansiering. Det kan også søkes om midler til enkeltprosjekter, da må minst tre av institusjonene i UH-nett Vest stå bak søknaden, forteller koordinator Lars Helge Nilsen.

Nedenfor er det redegjort nærmere for de ulike søkerkategoriene.

For 2016 kan det søkes om midler til:

  1. Forskningssamarbeid, som ekstra støtte til samarbeid i tilknytting til forskningsprosjekter som har fått ekstern finansiering fra andre kilder med faglig kvalitetssikring. (F.eks. NFR, Horizon 2020, Regionalt Forskningsfond, Helse Vest o.l.) Tildelte midler skal brukes til å trekke en eller flere andre av de samarbeidende institusjonene i UH-nett Vest med i forskningsprosjektet. Det er ingen forutsetning for tildeling av disse midlene at prosjektene ligger innenfor samarbeidsområdene i UH-nett Vest eller at flere institusjoner er med i forskningsprosjektet i utgangspunktet.
  2. Videreutviklingsmidler, som ekstra støtte til prosjekter som har oppnådd topp ekstern evaluering uten å ha oppnådd finansiering. Midlene skal brukes til videreutvikling av søknadene mot nye søknadsfrister. Prosjektbeskrivelsen og den eksterne evalueringen vedlegges søknaden. Det er en forutsetning for tildeling at prosjektet ligger innenfor samarbeidsområdene i UH-nett Vest og at minst to av medlemsinstitusjonene deltar i prosjektet.
  3. Enkeltprosjekter der dette ansees for tjenlig for satsningsområdene innen nettverket. Minst tre av institusjonene i UH-nett Vest skal stå bak søknadene. Prosjekter på områder der det allerede er etablert forskningssamarbeid, skal ha prioritet. Prosjekt som får støtte skal ha høy faglig kvalitet, samfunnsmessig relevans og dokumentere gjennomførbarhet. Søknadene skal vedlegges budsjett og vise til relevante kilder for finansiering av et mulig hovedprosjekt.

Dersom det kommer søknader fra prosjekter som fikk midler i 2015, må det foreligge en statusrapport med foreløpig regnskap og en begrunnelse for hvorfor de ønsker ny tildeling. Det presiseres at det ikke gis støtte til individuelle doktorgradsprosjekter.

For alle søknader gjelder følgende: Beskrivelse av UH-nett Vest sine satsningsområder finnes på våre hjemmesider www.uhnettvest.no.

  • Søknaden skal være på maks 3 sider med dobbel linjeavstand.
  • Søknaden skal angi innen hvilket område det søkes midler og skal begrunnes.
  • Budsjett vedlegges.
  • For kategori (1) skal tildelingsbrevet fra ekstern finansieringskilde vedlegges.
  • For kategori (2) vedlegges prosjektbeskrivelse og ekstern evaluering.
  • For kategori (3) skal søknaden vise til relevante kilder for finansiering av et mulig hovedprosjekt.

Ved utvelgelse av prosjekter vil det bli lagt vekt på faglig kvalitet og at flest mulig av institusjonene er involvert. Det er arbeidsgruppen for forskningssamarbeid som vurderer søknadene og innstiller overfor styret i UH-nett Vest, som foretar den endelige tildelingen. Søkerne tilskrives umiddelbart etter tildelingen og pengene blir overført det enkelte prosjekt ved at det sendes en faktura til UiB. Felles fakturamottak, Postboks 7800, 5020 Bergen. Faktura merkes med prosjektets navn.
Tildelte midler må brukes innen utgangen av 2017 og det skal sendes rapport og regnskap for bruken av midlene.
Søknadsfrist er 20. oktober 2016. Søknad sendes elektronisk via dette søknadsskjemaet:
veven.net/uh/soknad/