Søk forskningsmidler

UH-nett Vest har som et viktig formål å fremme forskningssamarbeid mellom institusjonene Høgskulen på Vestlandet (HVL), Høgskulen i Volda (HVO) og Universitetene i Agder, Bergen og Stavanger (UiA, UiB og UiS). NLA Høgskolen og VID vitenskapelige høgskole er assosierte medlemmer i UH-nett Vest. Midlene til forskningssamarbeid skal stimulere til utvikling av forskning på tvers i UH-nett Vest.

For 2019 er det satt av 2 000 000 til å styrke forskningssamarbeidet over UH-nett Vest sitt eget budsjett. Normalt kan det tildeles inntil 250.000 per søknad, i særskilte tilfeller kan tildelingen økes.

Midlene skal i hovedsak gå til enkeltprosjekter hvor minst tre av institusjonene i UH-nett Vest står bak søknaden. Ansatte ved NLA Høgskolen og VID vitenskapelige høgskole søker på samme vilkår som søkere fra de øvrige institusjonene.

Prosjekt som får støtte skal ha høy faglig kvalitet, samfunnsmessig relevans og dokumentere gjennomførbarhet. Søknadene skal vedlegges budsjett og vise til relevante kilder for finansiering av et mulig hovedprosjekt. Resultatene fra prosjekt som får støtte må være vitenskapelige publikasjoner og/eller en søknad om eksterne forskningsmidler

Det presiseres at det ikke gis støtte til individuelle doktorgradsprosjekter.

Beskrivelse av UH-nett Vest sine forsknings- og arbeidsgrupper finnes på våre hjemmesider.

  • Søknaden skal sendes elektronisk via søknadsskjema på UH-nett Vest sine hjemmesider og være på maks 7500 tegn inkludert begrunnelse.
  • Detaljert budsjett skal utarbeides som del av søknaden.
  • Søknaden må vise til mulig publikasjon av forskningsresultatene eller relevante kilder for finansiering av et mulig hovedprosjekt.
  • Det er arbeidsgruppen for forskningssamarbeid som vurderer søknadene og innstiller overfor styret i UH-nett Vest, som foretar den endelige tildelingen. Søkerne tilskrives umiddelbart etter tildelingen og pengene blir overført det enkelte prosjekt ved at det sendes en faktura til UiB i henhold til spesifikasjonene i tildelingsbrevet.
  • Tildelte midler må brukes innen utgangen av 2020 og det skal sendes rapport og regnskap for bruken av midlene.
  • Eventuelle spørsmål kan rettes til koordinator for forskningsmidler Yngve Brynjulfsen på e-post yngve.brynjulfsen@uib.no eller telefon 55583382