Søk midler til nettverks- og prosjektutvikling

Nå kan du søke om såkornsmidler til nettverks- og prosjektutvikling. I år er det nye retningslinjer og kriterier.

UH-nett Vest er en samarbeidskonstellasjon som skal styrke forsknings- og utdanningssamarbeid mellom medlemsinstitusjonene, og bidra til vekst og utvikling i regionene. Institusjonene besitter kunnskap og kompetanse som er viktig for enhver region som ønsker utvikling. Institusjonene i nettverket skal utdanne kandidater som både er relevante og kompetente i et fremtidig arbeidsliv. Som del av samfunnsansvaret skal institusjonene bidra til innovasjon og verdiskaping og regional utvikling gjennom å forske for og sammen med arbeidslivet i regionene, slik at disse kan møte krav til økt konkurranse, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Gå til søknadsskjema

UH-nett Vest skal tilby virkemidler som gjør utdanning, forskning og utviklingsarbeid relevant for innovasjonsarbeid i arbeidslivet i regionene i et livslangt lærings-perspektiv. Virkemidlene skal favne bredt blant medlemsinstitusjonene.

UH-nett Vest vil utvikle en støtteordning som skal bidra til å styrke samhandlingen og bygge sterke relasjoner mellom akademia og eksterne aktører i regionene. Støtten skal gis som såkornsmidler til nettverksbygging og prosjektutvikling, og forutsetningen for tildeling er at nettverkene har en konkret plan om å søke videre finansiering til prosjekter fra Norges forskningsråd, EU, DIKU, Innovasjon Norge, Regionale forskningsfond m.fl.

Det kan søkes om såkornsmidler til et bredt spekter av prosjekter som skal være samfunnsrelevante, og bidra til fornying og innovasjon i regionene. UH-nett Vest legger til grunn en bred definisjon av innovasjon. Innovasjon kan knyttes til både forskning og utdanning, som innebærer å ta i bruk eksisterende eller ny forskningsbasert kunnskap på nye måter. Det kan handle om at institusjonene selv innoverer gjennom kommersialisering av forskning eller utdanningsinnovasjon. Det kan også handle om at de samarbeider med partnere i næringslivet, offentlig sektor eller sivilsamfunnet for å bidra til at disse utvikler nye varer, tjenester, prosesser, organisasjonsformer, markedsføringsmetoder eller politiske vedtak basert på forskning. Ordningen omfatter både kommersiell og sosial innovasjon, og både innovasjon i etablerte virksomheter og entreprenørskap.

Målgruppe

Minst to av institusjonene skal delta i en søknad. I tillegg skal minst en ekstern aktør inngå i søknaden. Den eksterne aktøren kan være en privat bedrift eller sammenslutning av bedrifter (f.eks. næringsforening, klynge, interesseorganisasjon), en NGO, en oppstartsbedrift eller en offentlig samarbeidspartner, som kommune og fylke. Det kan telle positivt om prosjektene involverer studenter eller andre borgere (f.eks. folkeforskning).

Søknadsbeløp og betingelser

Det kan søkes om inntil 250 000 kroner pr søknad. Tildeling besluttes av styret på styremøte i november, og midlene deles ut og regnskapsføres i budsjettet for 2020. Midlene skal brukes i 2021, og prosjektene skal levere er rapport om resultater og bruk av midlene innen utgangen av 2021.

Søknadens innhold

Søknaden skal gi en beskrivelse av det fremtidige prosjektsamarbeidet i regionene, og hvordan såkornsmidlene skal bidra til å utvikle dette samarbeidet. I søknaden skal det beskrives hvilken form for innovasjon som nettverkene skal utvikle sammen. Videre skal det beskrives fra hvilken finansieringskilde det skal søkes om videre prosjektmidler. Enkelte finansieringskilder som Innovasjon Norge og EUs programmer for strategisk partnerskap og Forskningsrådets program for Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) setter krav om at søker må være en privat aktør. I søknaden om såkornsmidler skal det fremkomme hvem som skal være prosjektansvarlig i den fremtidige søknaden.

Såkornsmidlene kan brukes til ulike typer nettverkssamarbeid som reiser, nettverksmøter og workshops. De kan også brukes til innhenting av ulike typer informasjon som bidrag til en forberedelse av en søknad om videre eksternfinansiering. Såkornsmidlene skal ikke dekke frikjøp for ansatte i medlemsinstitusjonene. En aktivitetsplan og budsjett skal legges ved søknaden om såkornsmidler.

En aktivitetsplan og budsjett skal legges ved søknaden om såkornsmidler. Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 7500 tegn.

Søknadsfrist: 15. oktober 2020.

Vurderingskriterier

Prosjektene vurderes etter samme kriterier som for innovasjonsprosjekter i Forskningsrådet og EU: Prosjektkvalitet, virkninger og gjennomføring.

 • Prosjektkvalitet
  • I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nytenkende og i innovasjonsfronten
  • Kvaliteten på de foreslåtte utviklingsaktivitetene
  • Sannsynligheten for å utvikle et prosjekt som vil oppnå videre finansiering fra Forskningsrådet, EU, DIKU, Innovasjon Norge eller andre
 • Virkninger
  • Potensielle virkninger og effekter av innovasjonen (innovasjonshøyde)
  • Plan for kommunikasjon og utnyttelse av resultater
  • Betydning av finansieringen for å utvikle prosjektet
 • Gjennomføring
  • Kvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe
  • Kvaliteten på prosjektets organisering og styring
  • Involvering av de riktige eksterne aktører, studenter og borgere

Rapportering

Såkornsmidlene skal brukes innen 2021. Det skal sendes en rapport og regnskap innen 1. desember 2021. Ubrukte midler skal tilbakeføres til UH-nett vest.

Kontakt

Eventuelle spørsmål kan rettes til koordinator for forskningsmidler Yngve Brynjulfsen på e-post yngve.brynjulfsen@uib.no eller telefon 55583382.