Sju nye prosjekt får forskningsstøtte

Konkurransen om forskningsmidler fra UH-nett Vest var som kjent rekordhøy i runde to. Nå har styret i nettverket økt den totale tildelingssummen med en halv million kroner og der i styrket arbeidet og gitt flere prosjekt uttelling.

Som annonsert kom det inn hele 45 søknader med en samlet søknadssum på vel 9,6 millioner i runde to like før jul.

–  Styret i UH-nett Vest sier seg svært tilfreds med den store interessen for de utlyste midlene til forskningssamarbeid gjennom nettverket, og vil takke alle søkerne for gode og gjennomarbeidete søknader.

– Ikke minst er styret glad for det brede spekter av fagområder som var representert, og den gode vilje til tverrinstitusjonelt samarbeid dette gir uttrykk for.

Det er Arbeidsgruppen for forskningssamarbeid i UH-nett Vest (Forskningsutvalget) som har vurdert søknadene og gitt sin tilråding til styret. Forskningsutvalget har i sine vurderinger lagt vekt på faglig kvalitet, dokumentasjon av prosjektenes gjennomførbarhet, samfunnsmessig relevans og antall UH-nett vest-institusjoner som inngår i det enkelte forskningsprosjekt.

På bakgrunn av en helhetsvurdering og Forskningsutvalgets tilråding, har styret vedtatt å øke den totale tildelingssummen med 500.000 kr., slik at samlet tildeling utgjør 1,25 mill.

Følgende prosjekt har fått tildelt midler til forskningssamarbeid – i runde 2:

  • Prosjektet  «TPS i Vest – en studie av et nettbasert tverrprofesjonelt samarbeidslæring» med deltakelse fra HVL/HVO/UiB/UiS:
    kr. 200 000
  • Prosjektet: «Muntlighetens mulighetsrom: Samtale og improvisasjon som sosiale og demokratiske danningspraksiser» med deltakelse fra HVL/UiB/UiS: kr. 200 000
  • Prosjektet «Secure E-Healthcare Data Sharing by Blockchain Technology» med deltakelse fra HVL/HVO/UiB: kr. 150.000
  • Prosjektet «Virtual og augmented reality i lokaljournalistikken. Ei regional forsterking av EU-prosjektet INJECT» med deltakelse fra HVL/HVO/UiB: kr. 200.000
  • Prosjektet «Bruk av teknologi i høgare utdanning» med deltakelse fra HVL/HVO/UiB/UiS: kr. 200.000
  • Prosjektet «Vilkår for nynorsk blant ungdom» med deltakelse fra HVL/HVO/UiB: kr. 200.000
  • Prosjektet «Systematisk observasjon i pedagogisk forskning» med deltakelse fra HVL/HVO/UiS: kr. 100.000

Det vil bli en ny søknadsrunde til høsten.