Dagsaktuell studentkonferanse

Mobbing og trakassering var tema for årets studentkonferanse.

33 engasjerte studenter fra UiA, UiS, HVL, UiB og HVO deltok under konferansen på Kronstad i Bergen 8. februar.

– Målet for konferansen var å få forslag til hvordan vi kan jobbe videre med temaet, både på institusjonene, men også blant studenter. Mobbing og trakassering er et aktuelt tema, og har inneværende studieår vært et av satsingsområdene til Studentrådet i UH-nett Vest, forteller studentrådskoordinator Fredrik Bødtker.

Det faglige programmet var satt sammen av innledere med forskjellige perspektiver på mobbing og trakassering i Akademia. Kai Steffen Østensen som er leder av Studentorganisasjonen i Agder, og leder i Studentrådet i UH-nett Vest, innledet konferansen med å presentere funn i professor Ingrid Lund sin rapport om mobbing i høyere utdanning.

– Vi hadde også invitert Eli Stålesen, som er leder for studenthelsetjenesten i Agder, til å snakke om definisjonen av seksuell trakassering.

Hva kan studentene gjøre?
Sindre Dueland, studentombud ved HVL, snakket deretter om hvilke systemer for varsling som eksisterer blant institusjonene, og hvilke retningslinjer som er gjeldende for håndtering av varsler.

Studentene sitt ansvar i arbeidet med å forhindre mobbing og trakassering ble presentert av fag- og læringsmiljøansvarlig i Norsk Studentorganisasjon, Ida Austgulen.

Innlederne hadde avslutningsvis en diskusjon om hva studentene selv kan gjøre i akademia.

– Både her og tidligere i programmet var det stort engasjement i salen, med både kommentarer og egne innlegg til diskusjon.

Konkrete tiltak
Deltakerne ble mot slutten av programmet delt i grupper der de skulle komme frem til konkrete tiltak for å hindre mobbing og trakassering i høyere utdanning.

– Studentrådet ba her om konkrete punkter til det videre arbeidet med dagens tema. Innspillene var mange, og ga dermed et godt grunnlag for studentrådets møte dagen etter hvor oppfølging av innspillene var tema.
På det møte ble det lagt en plan:

– Vi diskuterte hvordan vi kan følge opp innspillene som kom i løpet av konferansen. Særlig de konkrete tiltakspunktene fra gruppearbeidet.

– Innspillene vil vi samle i ett dokument og bruke det til en kronikk og pressemelding, der Studentrådet på vegne studentene ved medlemsinstitusjonene kommer med konkrete forslag til hvordan det skal arbeides med å forhindre mobbing og trakassering.

– Dette vil også bli sendt til styret i UH-nett Vest og UHR sitt utvalg som arbeider med problematikken. Kronikk, pressemelding og tiltaksliste skal ferdigstilles i løpet av februar.

Ser fram til neste år
De foreløpige tilbakemeldingene på årets konferanse er gode.

– Vi vil nå sende ut en evaluering til alle deltakerne for å få tilbakemeldinger som kan brukes i forberedelsen av neste års konferanse, sier Fredrik Bødtker.

Han forteller at studentkonferansen ble avsluttet med middag og tverrinstitusjonell sosialisering på kvelden.

– Studentrådet vil takke for en innholdsrik og spennende konferanse, der innspillene vil være til stor hjelp i det videre både lokalt og i studentrådet.

Årets tema engasjerte studentene.

 

Kai Steffen Østensen åpnet konferansen på HVL og campus Bergen.

 

 

Alle innlederne deltok i en paneldiskusjon.
Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i NSO Ida Austgulen var opptatt av hva studentene selv kan gjøre.