Oppretter nettverk for studieprogramledere i lærerutdanningene

Å være studieprogramansvarlig innen lærerutdanningene er en krevende og kanskje noen ganger en litt ulik rolle på tvers av institusjonene. I UH-nett Vest er det i dag over 25 slike funksjoner knyttet til de ulike medlemmene sine lærerutdanninger. Nå får de sitt eget nettverk.

Det er Arbeidsgruppen for samarbeid om lærerutdanning i UH-nett Vest som nå ser behovet for å etablere et slikt nettverk. Her er det i første omgang snakk om å diskutere og dele erfaringer og kunnskap om studieforskrifter, læreplanutvikling, programplanutvikling og ledelsesutfordringer. Behovet for veiledning som et ledd i den enkeltes kompetanseutvikling er også nevnt som tema.

Første møte for nettverket blir et eget oppstartsseminar i juni i år.