Jobber sammen om merittering av utdanningsfaglig kompetanse

Meritteringssystemer for å løfte utdanningskvalitet – er høyt oppe på agendaen hos landets høgskoler og universitet. I februar hadde den nye arbeidsgruppen i UH-nett Vest sitt første møte rundt temaet. Erfaringsutveksling, samkjøring og deling er stikkord for arbeidet videre.

Det første møte i den nye arbeidsgruppen som styret satte ned i fjor vår viser at UiB har kommet lengst innenfor feltet. Her har en etablert meritteringsordning ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet. Et eget Pedagogisk akademi er også på plass, og alt i juni i fjor ble de første fremragende underviserne utnevnt på Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet. UiB jobber nå med å etablere tilsvarende ordninger ved alle fakultet.

I tiden fremover vil den nye arbeidsgruppen kartlegge og samle inn relevante dokumenter og informasjon om eksisterende meritteringssystemer, innhente status i arbeidet med belønning/merittering av utdanningsfaglig kompetanse hos medlemsinstitusjonene, og om mulig koordinere informasjon fra og om arbeidsgrupper for meritteringssystem.

Arbeidsgruppen har også idéer om å få til forskningsprosjekter for å undersøke effekter og impact av meritteringsordninger, og samle kunnskap for videre arbeid.

Arbeidsgruppa har lagt en møteplan og vil blant annet møtes på Læringsfestivalen 3.-4. mai i Trondheim.

På det første møtet ble Harald Walderhaug (UiB) ble valgt som leder, og Oddfrid Førland (UiB) ble oppnevnt som sekretær. Representanter fra UiA og NLA vil også følge arbeidsgruppas arbeid.

Arbeidsgruppa hadde et svært bra og entusiastisk første møte: Framme fra venstre: Magne Bartlett (Studentrådet), Brita Strand Rangnes (UiS) og Odd Ragnar Hunnes (HVO). Bak fra venstre: Harald Walderhaug (UiB) Oddfrid K. Førland (UiB) og Bjørg Kristin Selvik (HVL).