Forskningsnettverk fikk gjennomslag i NFR

Forskningsnettverket «TekLab» som har røtter innen forskergruppen «IKT og medier» i UH-nett Vest, har fått napp på midler i programmet SAMKUL til Norges Forskningsråd.  Midlene skal gå til å utvikle forskernettverket videre.

Tekst og foto: Jon Hoem (HVL)

Forskningsnettverket «TekLab«, lokalisert i Media City Bergen, har fått støtte fra NFR (SAMKUL) for å etablere et større nettverk med regionale, nasjonale og europeiske partnere. Søknaden springer ut av et samarbeid innen forskernettverket IKT og medier i UH-nett Vest: prosjektet «Virtual og augmented reality i lokaljournalistikken. Ei regional forsterking av EU-prosjektet INJECT» som ble tildelt støtte tidligere i år. Gjennom dette prosjektet er det i tillegg levert en mer omfattende søknad om forskningsmidler til NFR.

Masterstudenter med
– Planene fremover er å utvikle TekLab-nettverket utover høsten, og vi planlegger også en workshop for nettverkspartnerne ved UiB og HVL i 2019,
forklarer Lars Nyre (UiB). Sammen med vitenskapelig assistent Ingvild A. Jansen har Nyre hatt hovedansvar for søknadene.

Nyre forklarer at formålet med disse workshopene er å utveksle kunnskap og utvikle felles planer for videre forskning. Forskernettverket IKT og medier har svært gode erfaringer med å invitere invitere med masterstudenter og dette vil bli videreført også gjennom TekLab.

Radikalt tverrfaglig

TekLab-nettverket er radikalt tverrfaglig fordi det inkluderer deltakere fra humaniora, samfunnsvitenskap og ingeniør- og teknologifag. TekLab organiserer AI-forskere, informatikere, interaksjonsdesignere, journalisikkforskere, teknologiteoretikere og filosofer. Nettverket vil ta initiativ til samarbeid med institusjoner i Norge; og vi har internasjonal deltakelse fra akademiske miljøer og næringslivspartnere.

Aktiviteter allerede i gang

TekLab-nettverket kommer som en direkte forlengelse og utvidelse av aktiviteter som allerede pågår innenfor UH-nett Vests forskernettverk IKT og medier. En seminarrekke under paraplyen AI Agora er allerede i gang ved UIB og nylig holdt Jordi Linares fra Universitat Politècnica de València (UPV) en seminarrekke for ansatte og masterstudenter ved HVL. Linares er sentral i UPVs tverrfaglige satsing i møtene mellom kunst- og teknologifag og han deltar i TekLab som ekspert på AR (Augmented Reality) / utvidet virkelighet. Seminarene kunne dermed gis litt ulike vinklinger, dels rettet mot Institutt for kunstfag og dels mot Intitutt for data og realfag ved HVL.

– Nettopp de tverrfaglige perspektivene kommer ofte tydelig til uttrykk på felt som involverer digital teknologi. Gode teknologiløsninger kan kun bli til gjennom et samarbeid mellom forskjellige fagfelt med ulike perspektiver, fra de grunnleggende tekniske løsningene, via brukergrensesnitt til design av konkrete produkter og tjenester, sier Jon Hoem (HVL). Hoem leder forskernettverket IKT og medier sammen med Ana Laws (HiVolda).

Nettverket har kommet et godt stykke når det gjelder å utvikle et fruktbart samarbeid i møter mellom datateknologi og deler av mediefeltet, spesielt knyttet til journalistikk. Hoem påpeker at det er potensiale for videre utvikling:

– En av utfordringene blir å bringe inn flere områder der IKT og medier spiller en betydelig rolle. Ikke minst kan vårt eget felt, utdanning, være gjenstand for økt satsing i tiden fremover.

 

Seminar med Jordi Linares (UPV) ved HVL der han utdypet muligheter knyttet til nye løsninger for AR og VR.