Forsker på «Nettbasert TPS i Vest»

Tverrprofesjonell samarbeidslæring for helse- og sosialfagsstudentene er et pionerprosjekt i UH-nett Vest på mange felt. En ting var at dette var en ny utdanning, en annen ting var at alt foregikk på nettet, og en tredje ting var at didaktikken ble kraftig utfordret. Gjennom forskningsmidler har prosjektgruppen «Nettbasert TPS i Vest» forsket på seg selv.

Prosjektleder for «Nettbasert TPS i Vest», Bente Hasle, ved Høgskulen i Volda forteller at hele 143 studenter har gjennomført to tema innen Tverrprofesjonell samarbeidslæring. Dette var tilbud til alle helse- og sosialfagsstudentene ved UH-nett Vest sine medlemsinstitusjoner i perioden 2016 til 2018.

Omfattende erfaring
Prosjekt har vært stort, krevende og omfattende. Men ikke minst lærerikt, motiverende og kjekt.

– Vi baserte oss på nettbaserte synkrone studentgrupper på grunn av store geografiske og logistiske utfordringer, og vi utviklet så et undervisningsopplegg med tre ulike tema knyttet til hva tverrprofesjonelt arbeid er og hvilke utfordringer man må forvente å støte på.

– Til to av temaene produserte vi videofilmer som kasus for studentgruppenes diskusjoner. Vi har hatt 29 studentgrupper i gang og 13 veiledere har fulgt opp gruppene i det nettbaserte samarbeidet deres.

– Vi har altså fått ganske omfattende erfaring.

To skriveseminar
Og det er her forskningsmidlene TPS-gruppa fikk tildelt fra UH-nett Vest kommer inn.

– Midlene gjorde det mulig for oss å studere nærmere studentenes og veiledernes erfaringer knyttet til muligheter og utfordringer i læringsarbeidet med et 100 % nettbasert tverrprofesjonelt samarbeidsopplegg.

– Vi har to artikler under arbeid på bakgrunn av empirisk materiale samlet inn gjennom både kvantitative og kvalitative design; en artikkel med studentperspektiv og den andre med veiledernes perspektiv, sier Hasle.

– Midlene gjorde det mulig for oss å gjennomføre to skriveseminar for forskergruppa som har deltakere fra flere campus: Sissel Johansson Brenna (HVL Bergen), Irene Aasen Andersen (HVL Førde), Unni Uren Aasen (HVL Sogndal), Bente Kvilhaugsvik (HVL Stord), Anders Bærheim (UiB), Ingunn Aase (UiS), Rutt Bengtsson (UiS), Betina Haug Olson (HVO) og prosjektleder Bente Hasle (HVO).

– Selv om vi er blitt rågode på nettmøter, har vi satt pris på å kunne møte hverandre ansikt-til-ansikt også, ler Hasle.

Krevende didaktisk
Hun forteller at analysene fra intervju og spørreskjema med både studenter og veiledere viser at de tekniske utfordringene har vært av forbigående art.

– De didaktiske utfordringene har derimot vært større: hvordan skal vi tilrettelegge for studentenes refleksjoner og læring når de kun møtes på nettet, og ikke minst når gruppene er tverrprofesjonelle?

– Artiklene har også gode refleksjoner over de unike mulighetene vi har til å realisere horisontale læringsprosesser i denne konteksten.

– Vi ser at studenter og veiledere tilpasser seg aktivt den tverrprofesjonelle nettbaserte arenaen.

Presentert internasjonalt
Hasle forteller at hun og Irene Aasen Andersen fra forskergruppen presenterte prosjektet i Dublin nå i januar

– Vi deltok på den internasjonal forskerkonferanse «International Network for Health Workforce Education» som hadde «Interprofessional Education» som årets tema.

– «Nettbasert TPS i Vest» fikk en del oppmerksomhet og var eneste presenterte TPS-opplegg som er 100 % nettbasert med synkron kommunikasjon.

– Kjekt å kunne dele våre erfaringer også internasjonalt, avslutter Bente Hasle.