Deler ut 2,43 millioner kroner i FoU-midler

Styret i UH-nett Vest har avgjort hvilke prosjekter som får FoU-midler i år.

Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn totalt 31 søknader. 20 søknader under såkalte ”såkornsmidler” og 11 søknader under såkalte ”overrislingsmidler”. Antall søknader er i år større enn noen gang.

Totalt var det søkt om kroner 5.673.350 til forskningssamarbeid. Styret i UH-nett Vest vedtok i styremøtet 30. november å gi støtte til følgende prosjekt.

Tildeling såkornsmidler

Pedagogikk, fagdidaktikk og ledelse i skolen

1. Hvordan påvirker lærernes tilbakemelding elevenes læringsstrategier og læringsresultater?
Tildelt kroner 120.000

2. Forskning på lærerutdanning
Tildelt kroner 120.000

3. Skoleledelse og kunnskapsledelse (SKOGL): Bruksverdi av kvalitetsvurdering
Tildelt kroner 75.000

4. De praktisk-estetiske fagene på barnetrinnet. Ferdigheter, kunnskap og danning – eller ”blot til Lyst”?
Tildelt kroner 75.000

Helse/sosial og omsorg

5. Kjernepraksis og kjernekompetanse i barnevernet
Tildelt kroner 130.000

6. Personsentrert omsorg og rehabilitering i et langtidsperspektiv
Tildelt kroner 50.000

Musikkfaglige aktiviteter

7. Skolesang-bøker og samfunnsbilder 1814 – 2007 (Ideokosa)
Tildelt kroner 50.000

8. ”The Science Fair”: A Prototype Case Study of Music and Lyrics as Medium of Creative and Artistic Science Communication and Education
Tildelt kroner 150.000

IKT og medier

9.Kontekstsensitiv journalistikk for vestlandsk terreng
Tildelt kroner 180.000

Organisasjon og ledelse

10. Førstelinjeledelse i komplekse organisasjoner
Tildelt kroner 50.000

Tildeling SAK-midler (overrislingsmidler)

1. Kompleksitet i maritime organisasjoner
Tildelt kroner 100.000

2. SECURE
Tildelt kroner 400.000

3. DIABEST
Tildelt kroner 90.000

4. Strategisk forskningsprogram i kunnskapsbasert praksis i helsefag
Tildelt kroner 500.000

5. Reforming the welfare state (UiB) Lokal velferdsforsleeing i system under press (HSF)
Tildelt kroner 140.000

6. Developing and sustaining safety culture in the Norwegian petroleum industry
Tildelt kroner 200.000

For denne kategorien er det tildelt kroner 1.430.000 av en ramme på kroner 2 millioner. Det resterende beløpet tildeles senere og etter ny utlysning