Insentivmidler fordelt

Arbeidsgruppa for forskningssamarbeid i UH-nett Vest har delt ut kroner 500.000 i insentivmidler for 2009.

Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 18 søknader. Disse fordelte seg slik:

  • pedagogikk, fagdidaktikk og ledelse i skolen 6 (4)
  • helse/sosial og omsorg 4 (10)
  • teknologi med vekt på energi og miljø 2 (3)
  • musikkfaglige aktiviteter 4 (2)
  • utenfor de vedtatte områdene 2 (1)

I parentes vises antall søknader fra 2008. Da kom det inn 20 søknader og 13 fikk tildelt midler. Av disse søker 5 prosjekt også støtte for 2009, og skal i h.h.t. kriteriene prioriteres.

Følgende prosjektsøknader har fått tildeling for 2009

Søknader innen pedagogikk, fagdidaktikk og ledelse i skolen

De tre prosjektene nedenfor tildeles til sammen 125.000 til et prosjekt knyttet til vurdering i skolen, for å utvikle et paraplyprosjekt som kan omfatte flere prosjekter. Prosjektleder er professor Kari Smith ved UiB. Hun får i oppgave å samle alle vurderingsprosjekter under en paraply.

Vurdering i kroppsøving

Fra: Petter Erik Leirhaug, HSF. Sammen med: Trond Egil Arnesen, prosjektleder, HSH og Ann-Kristin Nilsen HiB

Vurdering som tema i grunnutdanning av lærere

Fra: Kari Smith, UiB leder for programstyret for lektor/adjunktutdanningen, prosjektleder. Sammen med: Høgskulen i Sogn og Fjordane v/ dekan Rasmus Stokke, Høgskulen i Volda v/ dekan Rakel Christina Granaas, Høgskolen Stord/Haugesund v/ dekan Liv Reidun Grimstvedt

Munnleg og skriftleg refleksjonsarbeid som grunnlag for utvikling av vurderingskompetanse blant lærarar – et regionalt samarbeidsprosjekt om etterutdanning

Fra: Knut Steinar Engelsen, HSH. Sammen med: UiB og HSF og Queens University i Belfast

Søknader innen området helse og omsorg

Etnografi og psykisk helse – Spenningsfeltet mellom omsorg og tvang i kommunalt psykisk helsearbeid

Et tverrfaglig forskningssamarbeid mellom HSH, UiB og HiB knyttet til Senter for omsorgsforskning Vest, HiB

Fra: Christine Øye, HSH. Sammen med: Maj-Britt Råholm, HSH, Aina Skorpen, HSH, Erling Hoff Leirvik, HSH, Frode Jacobsen, HiB, Anne Karen Bjelland, UiB og Normann Andersen UiB

Søknaden er en videreføring av prosjektet de fikk tildelt 75.000 til i 2008.

Prosjektet tildeles kr 75.000.

Prosjekt kunnskapsbasert praksis

Fra: Monica W. Nordtvedt, HiB. Sammen med: Eva Marie Halvorsen HSF og Gunn Haraldseid HSH

Søknaden er en videreføring av prosjektet de fikk tildelt kr 75.000 til i 2008. 

Prosjektet tildeles kr 75.000. Arbeidsgruppen peker på viktigheten av å få med HSH og HSF i det videre forskningssamarbeidet.

Søknader innen teknologi med vekt på energi og miljø

Analyse av mangfold i eksisterende ny teknologi og systemer for lett brønnintervensjon – Fremtidige muligheter og veivalg.

Fra: Martha Kold Bakkevig, HSH, Sammen med: HSH, UiB, HiB, UiS, StatoilHydro og DeepWell.

Søknaden er en oppfølging av prosjekter det ble gitt støtte til i 2008. Lett brønnintervensjon ble tildelt kr. 30.000.  

Prosjektet tildeles kr. 100.000 i samsvar med søknaden. Dette er et viktig prosjekt med partnere fra både forskning og industri som har kommet langt i arbeidet med søknad om finansiell støtte til et KMB-prosjekt fra NFR-programmet MAROFF ved HSH.

Søknader innen området musikkfaglige aktiviteter

Søknadene nedenfor er et resultat av arbeidet med prosjektutvikling i Musikknett Vest.

Skolesangbøker og samfunnsbilder 1814 – 2007 (Ideokosa)

Fra: Harald Eikaas, HiB. Sammen med: HSH, og UiB. Det arbeides med å få med HVO i prosjektplanene i 2009 – 2010. I tillegg er Norsk Visearkiv og Nasjonalbiblioteket med i samarbeidsprosjektet.
Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon ved HiB har en koordinerende funksjon i arbeidet.

Søknaden er en videreføring av prosjektet som fikk tildelt 75.000 i 2008.

Prosjektet tildeles kr 75.000. Arbeidsgruppen uttaler at prosjektet har utviklet seg videre og i riktig retning siden siste tildeling. Arbeidsgruppen ber om at det nå arbeides aktivt for å få med HVO i det videre arbeidet.

”The Science Fair”: A Prototype Case Study of Music and Lyrics ac Medium of Creative and Artistic Science Communication and Education”

Fra: Oden Ben-Horin, HSH. Sammen med: UiB, HiB og UiS, UiA og en rekke andre institusjoner

Prosjektet tildeles kr 75.000. Arbeidsgruppen uttaler at dette er et spennende prosjekt som kombinerer naturvitenskap og musikk og ønsker å støtte prosjektet for å få  mer kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning innen feltet.

Søknader utenfor de vedtatte fire forskningsområdene

På møtet i Volda i august med dekanene og studentrådet ble det uttalt at også andre områder enn de fire vedtatte var velkommen til å sende søknader om insentiv- og oppstartsmidler for 2009. En betingelse er at kriteriene utover det å være knyttet til de vedtatte områdene, er oppfylt.

Ingen søknader her fikk i år tidelt midler.