Studentkonferansen nærmer seg

8. februar blir det studentkonferanse i Bergen. Tema er utdanning – praksis – arbeidsliv i tre bolker.

Praksis har i lang tid vært vanlig i profesjonsfagene, men hvordan kan vi få mer praksis inn i disiplinfagene, og hvilke utfordringer møter man i arbeidet for å få til dette best mulig? Det er ett av spørsmålene som skal opp til diskusjon på studentkonferansen.

Se programmet

Studentkoordinator Anders Veggeland i UH-nett Vest sier at i bolken om praksis i disiplinfag vil det være en innledning fra studieveileder i Sammenliknende politikk ved UiB som i lengre tid har hatt et praksisemne.

– Her vil vi få høre om hvordan de legger opp til praksis i studieplanen, hvorfor de har valgt å starte et praksisemne og hvilke utfordringer de eventuelt har.

– I tillegg vil det bli en innledning fra en student som forteller om sine erfaringer og tanker fra praksisoppholdet.

Det vil bli lagt opp til en kort erfaringsutveksling fra deltakerne fra de ulike institusjonene om hvilke utfordringer og løsninger som finnes ved deres institusjoner. Deretter vil en diskutere hvordan institusjonene kan jobbe for å få mer praksis inn i disiplinfagene, og diskutere forslag til løsninger på de utfordringene man møter i arbeidet for mer praksis i disiplinfagene.

Gruppedeltakerne skal på slutten av dagen sitte igjen med ny kunnskap, og nye løsninger som de kan ta med seg hjem til sine respektive institusjoner.

– I bolk 2 av programmet setter vi fokus på problemstillinger rundt mer praksis inn i studiehverdagen. Gjennom diskusjon skal vi definere hva praksis er, hvordan vi kan få inn mer praksis, til hvilke studieprogram og hvorfor. I siste delen av bolken vil vi også se på hvordan institusjonene kan legge rette for slike ordninger og hva vi studenter kan bidra med for å få mer praksis i studiehverdagen. Både på institusjonen og ute i arbeidslivet.

– I bolk 3 skal vi se nærmere på den klassiske praksisen som er en sentral del av profesjonsfagene. Praksisen varierer både i form og kvalitet mellom de ulike studieretningene, og i denne bolken skal vi se på ulike praksisformer, studentenes inntrykk av praksis og hvordan den praksisen kan forbedres for å sikre kvalitet og medvirkning fra studentene.

Det vil først være en innledning fra én lærerutdanning, én helseutdanning og én praksiskoordinator. Deretter blir det en gruppediskusjon der vi diskuterer:
– Skikkethet blant praksisveileder og studenter
– Faglig kompetanse og oppfølging
– Relevans og medvirkning i praksis.

Etter diskusjonen deles gruppen i tre som hver skal utarbeide en resolusjon om ett av de tre underpunktene. En resolusjon er en uttalelse som skal sammenfatte hva gruppen mener om saken. Resolusjonen kan brukes lokalt ved hver enkelt utdanningsinstitusjon i arbeidet med mer kvalitet i praksis.