Samarbeid med treklang

Det kreves to til tango, sies det. Men i samarbeidet med arbeidslivet trengs det minst tre aktører: akademia, arbeidsliv og studentene. Årets Solstrandseminar hadde «samarbeid med arbeidslivet» som tema i to programtette dager.

Gikk du glipp av seminaret? Se det i opptak

Her er programmet for seminaret

Ønsker du tilsendt de ulike presentasjonene – ta kontakt med oss.

Det store opptrekket til seminaret var det arbeidslivet selv som stod for. Gode innledere sendte signaler og utfordringer inn i den rekordstore forsamlingen rundt spørsmålene: Hva må ligge i bunn for et godt samspill? Hva er grunnlaget? Hvordan øke og forsterke samarbeidet mellom akademia og arbeidslivet?

Tydeligst var kanskje konserndirektør Ove Jølbo fra Lyse med sin oppfordring:
– Vær relevante for oss og delta i den regionale allmenningen.

– Engasjer dere mer og bli mer tydelige, fulgte Ole Helge Haugen opp fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

Daglig leder Helene Fladmark i EYDE-Cluster hadde og et klart budskap:
– Samarbeid må også være på bedriftenes premisser. Vi må ønske samarbeid, der begge parter har noe å vinne.
Hvor er vi om 10 år? Hvor står samarbeidet mellom akademia og arbeidslivet da? var spørsmålet til innlederne fra ordstyrer Troels G. Jacobsen fra UiS. Og svaret var unisont: Relevans, kulturbygging og mer og bedre praksis.

Og praksis-begrepet var stikkordet som gikk igjen på neste post på programmet.
Her var scenen duket for flere gode innlegg der spennende prosjekt, tips og erfaringer ble delt.

Forsker Gaute Velle ved BioCEED ved UiB viste hvilken verdi praksis har for motivasjon og læringsutbytte hos studenter, men også for arbeidslivet.
Benedicte Nordlie i Studentrådet i UH-nett Vest var opptatt av kvalitetssikring av praksis.
Høgskulektor Kristian Fuglseth fra Høgskulen i Volda viste hvordan studenter, ansatte og næringsliv sammen kan bygge gode samarbeid rundt praksis. Han trakk fram et BOA-prosjekt med god og sterk studentinvolvering. Her har en jobbet med å løse konkrete og relevante problemstillinger i fiskerinæringen; nærmere bestemt korrekt fangstbehandling om bord i fiskefartøy. Et flott prosjekt som også har en klar verdi av formidling ved bruk av app.
UH-nett Vest sitt bibliotekutvalg ledet parallellsesjonen «Et livslangt digitalt utdanningsløp – kva muligheiter og utfordringar arbeider me med i dag?».
Kjetil Bjorvatn (NHH) var første innleder på dag to, som omhandlet Livslang læring. Han er en del av det nasjonale Kompetansebehovsutvalget. I sitt innlegg viste han hvordan sosiale ferdigheter blir fremtredende i årene som kommer i arbeidslivet. – Dette er ferdigheter som ikke kan automatiseres, digitaliseres eller robotiseres.
Viserektor Astrid Birgitte Eggen ved UiA, viste hvordan universitetet har befestet Livslang læring i utviklingsavtalen sin med departementet. Hun understreket også forskningen sin plass i livslang læring. I tillegg pekte hun på 5 dilemma rundt livslang læring: 1) Uklar begrepsbruk: Vi snakker om ulike ting og vi snakker forbi hverandre, 2) Studentrollen er i endring: De krever og forventer mer. Det blir økt behov for individuell håndtering. 3) Underviserrollen er i endring: spennet mellom det vitenskapelige og den erfaringsbaserte kompetansen. 4) En UH-sektor i endring; Der vi står i spennet mellom arbeidslivets behov og UH-sektorens lange linjer. 5) Regionens forventninger – nasjonale forventninger.
I debatten om «Råd for samarbeid med arbeidslivet» kom Per Erik Dalen fra Ålesund kunnskapspark med en klar oppfordring. – Vi må ikke snakke om en to-deling. Akademia er en del av arbeidslivet. Og han fortsatte: – Det er for mange samarbeidsforum. Det blir mye prating. Det sliter ut næringslivet. Ofte er det mye snakk og lite handling.
Solstrandseminaret 2019 ble avsluttet med professor Peter Bergerud ved fakultet for kunst, musikk og design ved UiB. Han fikk Forskerforbundets «Hjernekraftpris 2018» for prosjektet «Framtidas brobyggere».