Arbeidsgruppen for samarbeid om helse- og sosialfag

Referat:

Her kan du laste ned en fil med referater fra tidligere møter i arbeidsgruppen

Mandat:

  1. Videreutvikle og styrke samarbeidet mellom helse- og sosialfaglig forskning og utdanning ved de institusjonene som er knyttet til UH-nett Vest.
  2. Drøfte nasjonale utfordringer og styringssignaler i helse- og sosialsektoren, og synliggjøre en felles forståelse av disse det dette er formålstjenlig.
  3. Vurdere aktuelle samarbeidsområder innenfor helse- og sosialfaglig forskning og utdanning som vil tjene på å bli utviklet i fellesskap, og gi tilrådinger til styret om dette.
  4. Bidra til at til kontinuerlig oppmerksomhet omkring kvalitet i helse- og sosialfagutdanningene på alle nivå.
  5. Bygge et kompetansenettverk for felles faglig utvikling ved UH-nett Vest- institusjonene, bl.a. gjennom erfaringsutveksling i form av årlige seminarer og konferanser.
  6. Nedsette egne underutvalg til hjelp i arbeidet der dette er formålstjenlig.

Medlemmer:

HVL:
Medlem: prodekan for utdanning, Anne-Grethe Naustdal (leder av arbeidsgruppen)
Vara: prodekan for forsking, Alice Kvåle.

UiS:
Medlem: Instituttleder for institutt for sosialfag, Einar Engebretsen
Vara: Dekan på det helsevitenskapelige fakultet, Kristin Akerjordet

UiA:
Medlem: Førstelektor ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Jorunn Gjedrem
Vara: Dekan ved Fakultet for helse og idrett, Anders Johan Wickstrøm Andersen

UiB:
Medlem: Visedekan for utdanning ved Det psykologiske fakultet, Per Einar Binder

VID:
Medlem: Prodekan ved Fakultet for helsefag, Anita Lyssand
Vara: Dekan ved Fakultet for helsefag, Kristin Fjelde Tjelle

HVO:
Medlem: Dekan, Avdeling for samfunnsfag og historie, Randi Bergem
Vara: Instituttleiar for Institutt for sosialfag, Jarle Pedersen

Studentrådet:
Ida Nagel Fredriksen