Ny søknadsrunde – søk midler til forskningssamarbeid

UH-nett Vest har som et viktig formål å fremme forskningssamarbeid mellom institusjonene Høgskulen på Vestlandet (HVL), Høgskulen i Volda (HVO) og Universitetene i Bergen og Stavanger (UiB og UiS). Midlene til forskningssamarbeid skal stimulere til utvikling av forskning på tvers i UH-nett Vest.

UH-nett Vest har i 2017 satt av kroner 1 500 000 til å styrke forskningssamarbeidet i nettverket. Av disse er 750 000 fordelt, og de resterende midlene lyses med dette ut med søknadsfrist 18. desember. Maksimal tildeling vil ikke overstige 250.000 per søknad.

Midlene skal i hovedsak gå til enkeltprosjekter hvor minst to av institusjonene i UH-nett Vest stå bak søknaden. Også søknader som i tillegg inkluderer andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner på Vestlandet kan være aktuelle, da det er en uttalt intensjon fra styret i UH-nett Vest å utvide samarbeidet med flere institusjoner innenfor en større Vestlandsregion. Prosjekt som får støtte skal ha høy faglig kvalitet, samfunnsmessig relevans og dokumentere gjennomførbarhet. Søknadene skal vedlegges budsjett og vise til relevante kilder for finansiering av et mulig hovedprosjekt.

Det presiseres at det ikke gis støtte til individuelle doktorgradsprosjekter.

Beskrivelse av UH-nett Vest sine satsningsområder finnes på våre hjemmesider

  • Søknaden skal sendes elektronisk via søknadsskjema på UH-nett Vest sine hjemmesider og være på maks 7500 tegn inkludert begrunnelse.
  • Budsjett skal utarbeides som del av søknaden.
  • Søknaden må vise til relevante kilder for finansiering av et mulig hovedprosjekt.Det er arbeidsgruppen for forskningssamarbeid som vurderer søknadene og innstiller overfor styret i UH-nett Vest, som foretar den endelige tildelingen. Søkerne tilskrives umiddelbart etter tildelingen og pengene blir overført det enkelte prosjekt ved at det sendes en faktura til UiB. Felles fakturamottak, Postboks 7800, 5020 Bergen. Faktura merkes med prosjektets navn. Tildelte midler må brukes innen utgangen av 2018 og det skal sendes rapport og regnskap for bruken av midlene.Eventuelle spørsmål kan rettes til UH-nett Vest-koordinator Lars Helge Nilsen på e-post lars.nilsen@uib.no eller telefon 55584978 / 92889566.
  • Søknadsfrist er 18. desember 2017. Søknad sendes elektronisk via dette søknadsskjemaet
  • Ved utvelgelse av prosjekter vil det bli lagt vekt på faglig kvalitet og at flest mulig av institusjonene er involvert.