Om studiet

Skoleledelse i en lærende skole – deltidsstudium 30 studiepoeng

 

Deltidsstudiet baserer seg på at skolens kjernevirksomhet er læring og at en hovedoppgave for rektorer er å legge til rette for faglige læringsprosesser for både elevene og skolens personale.

Studiet tar utgangspunkt i direktoratets kompetansemodell for skoleledere:

 
Utkast pr 11

Med utgangspunkt i elevenes læringsresultat skal rektorene samarbeide med skoleeier, foreldre og lokalmiljø. Studiet legger derfor også vekt på utvikling av dialogkompetanse og systemkompetanse.

Fem sentrale temaområder i studiet:
Utdanningstilbudet er nært koblet til skolelederens daglige oppgaver og funksjoner. Det blir lagt vekt på at deltakerne skal utvikle sine kunnskaper, ferdigheter og holdninger innenfor fem temaområder i studiet:

 • Elevenes læringsresultater og læringsmiljø
  • Styring og administrasjon
  • Samarbeid og organisasjon
  • Utvikling og endring
  • Lederrollen – en helhetlig utfordring

  Gjennom arbeidet med studiet skal deltakerne erfare at det å være skoleleder er en givende og interessant jobb. Det legges derfor opp til arbeidsformer som har som utgangspunkt at skoleledelse krever mot, kraft og evne til å arbeide systematisk og langsiktig med utvikling og endring.

  Deltakerne skal arbeide med egne problemstillinger fra praksisfeltet. Gjennom veiledete gruppesamtaler og korte arbeidsoppgaver knyttet til teori blir de utfordret på sine kunnskaper og holdninger. De vil drøfte hvordan de skal kunne fungere som pådrivere, bidra til refleksjon og håndtere utfordrende dilemma på en konstruktiv måte i arbeidet med å lede og utvikle skoler der elever skal utvikle seg, trives og lære.

  Studiet vil arbeide med utfordringer ved å utvikle en skole med et høyt ambisjonsnivå der både lærere og elever kjenner seg positivt utfordret. Arbeidsformene i studiet vil bli lagt opp med tanke på å utvikle kunnskaper og ferdigheter som bidrar til å se de ulike sidene ved rektorrollen i sammenheng.

Studiet tar sikte på å utvikle kunnskaper og ferdigheter som hjelper deltakerne til å se organisasjonsbygging, samarbeidsrelasjoner og veileding av lærere i sammenheng. Med utgangspunktet i læringsresultat, læringsmiljø og en helhetsforståelse av skolelederrollen, vil studiet gå inn på mer spesifikke ledelsestema som lederstil, makt, autoritet, ansvarlighet og lojalitet.

Arbeidsoppgavene vil rette seg mot de ulike ferdigheter rektorer trenger for å opptre som leder samtidig som han/hun kan håndtere usikkerhet, uklarhet og de mange dilemma som en skoleleder kontinuerlig står overfor.

Videre vil arbeidsoppgavene rette seg mot de ulike ferdigheter rektorer trenger i samhandling med personale, lærere, foreldre og andre aktører i og utenfor skolen, lovverk, oppfølging av tilsyn og utnytting av det lokale handlingsrommet for å etablere gode samarbeidsrelasjoner og å kunne styre lokalt læreplanarbeid og utviklingsarbeid.