Fagpersoner på studiet

Fagleg ansvarleg: Førsteamanuensis, Phd Astrid Tolo, Universitetet i Bergen, er ansatt ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen.

Tolo har lang undervisningserfaring frå lærarutdanning, master og bachelorstudie i pedagogikk samt frå skuleleiarutdanning. Forskingsarbeid og prosjekt dei siste åra har fokusert på lærarkompetanse, styring av utdanningssektoren, vurdering og handtering av multikulturelle spørsmål i utdanning. Utforming av utdanningspolitikk og profesjonalisering har stått sentralt. Ho forsvarte sin PhD avhandling i 2011. Arbeidet hadde fokus på politiske og teoretisk forståelse av lærarkompetanse og var også ein empirisk studie av PPU studentars kunnskapsutvikling. Frå 2012 har ho vore engasjert i OECD/CERI studien «Governing Complex Education Systems», som er en case studie med fokus på implementering av det nasjonale programmet Vurdering for læring, leia av Therese Hopfenbeck ved Oxford University. I 2013 har ho saman med Kariane Westrheim vore redaktør for og forfattar i boka Kompetanse for mangfold: Utdanningens rolle og skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge. Teoretisk, bygger mykje av forskingsarbeidet til Tolo på kunnskapssosiologi.

Sentrale publikasjonar:

Tolo, A. 2014 (in press): Utforming av utdanningspolitikk på det flerkulturelle området. In: Westrheim, K. T & Tolo; A. (red.): Kompetanse for mangfold: Utdanningens rolle og skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge. Bergen. Fagbokforlaget

Hopfenbeck, T. N, Tolo, A., Florez, T. & El Masri, Y. (2013): Balancing Trust and Accountability? The Assessment for Learning Programme in Norway. A Governing Complex Education Stystems Case Study. Paris. OECD. URL: http://www.oecd.org/edu/ceri/Norwegian%20GCES%20case%20study%20OECD.pdf

 

Tolo, Astrid og Sølvi Lillejord 2009: For en offensiv kunnskaps- og kompetansepolitikk. Hefte.Unio.URL: http://www.unio.no/kunder/unio/cms.nsf/pages/B7EA1CB89A392EC4C1257651002DBD68

Dysthe, Olga og Astrid Tolo 2007: e-Portfolios and Feedback Practices in a Traditional University Course. I: Kankaanranta, Grant, Linnakylä: e-Portfolio. Adding Value to Lifelong Learning. Jyväskylä, Finland. University of Jyväskyla Press.

Tolo, Astrid og Sølvi Lillejord 2006: Ledelse i en multikulturell skole. Norsk Pedagogisk Tidsskrift. Vol 90 (2) s120-132

Tolo, Astrid og Olga Dysthe 2004: Digitale mapper og responspraksis i eit tradisjonelt universitetsfag. Rapport frå Historisk institutt ved Universitetet i Bergen. Rapport frå prosjektet «Studenten som ressurs».  Universitetet i Bergen.

 

Dosent, Phd Knut Roald, Høgskulen i Sogn og Fjordane, er knytt til masterstudiet i organisasjon og leiing ved Høgskolen i Sogn og Fjordane. Her har han fagleg ansvar for den delen av studiet som omfattar utdanningsleiing.

Han leier også eit større kompetanseutviklingsprosjekt mellom høgskolen, kommunane og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Forskings- og utviklingsarbeidet er særleg retta mot organisasjonslæring, kvalitetsvurdering og pedagogisk utviklingsarbeid. Doktorgradsavhandlinga er ein studie av læringsprosessar mellom skole- og kommunenivå i arbeidet med kvalitetsvurdering.

Sentrale publikasjonar:
Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring: Fagbokforlaget 2012.
Skoleeier som kvalitetsutvikler : Kunnskapsforlaget 2012.
Organisasjonslæring – teoretiske og praktiske perspektiv (HSF 2/2008), ”Kommunalt handlingsrom – hvordan forholder norske kommuner seg til ansvarsstyring” (med Engeland og Langfeldt i Ansvarlighet i skolen, 2008), ”Kvalitetsvurdering – eit lærande møte mellom skole og skoleeigar” (med Øydvin i Kvalitet i skolen, 2009), ”Organisasjonslæring – eir fruktbart perspektiv på skoleleiing?” (i Utdanningsleiing, 2006). Skulevurdering – ekstern eller intern? (HSF 3/2002).

 • Organisasjonslæring
 • Utdanningspolitikk
 • Kvalitetsvurdering
 • Leiing

Professor dr. philos Kari Smith, Universitetet i Bergen, er knyttet til lærerutdanningen ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen og er leder for Programstyret for lektor/adjunkt utdanningen ved UiB. Hennes forskning og publikasjoner er særlig knyttet til vurdering, spesielt vurdering i skolen og i lærerutdanningen, induksjonen av nye lærere og profesjonell utvikling.

Hun har publisert en rekke artikler, de fleste av dem i internasjonale fagtidsskrift, men i den senere tid er hun også begynt å publisere på norsk. Av bøker kan nevnes Assessment in Teacher Education, sammen med Pnina Frenkel (på hebraisk), Portfolios for professional development- A research journey sammen med Harm Tillema (på engelsk), og Vurdering, prinsipper og praksis – Nye perspektiver på elev- og lærlingvurdering sammen med Stephen Dobson og Astrid Eggen.

Hun har omfattende erfaring med undervisning og kursvirksomhet på alle utdanningssystemets nivåer nasjonalt og internasjonalt, og hun er mye brukt som invitert foreleser på internasjonale konferanser.

 • Samarbeid mellom lærerutdanningen og skolen
 • Profesjonell utvikling av lærere og lærerutdannere
 • Vurdering i skolen
 • Evaluering av utdanningsinstitusjoner

Førsteamanuensis, dr. philos. Rune Krumsvik, Universitetet i Bergen, er knyttet til pedagogikkmiljøet i lærerutdanningen ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Hans forskning og publikasjoner er knyttet til IKT og læring, læreres profesjonelle utvikling, tilpasset opplæring og vurdering.

Han har publisert en rekke artikler både nasjonalt og internasjonalt innenfor disse områdene. Av bøker kan nevnes: Skulen og den digitale læringsrevolusjonen og Learning in the Network Society and the Digtized school.

 • Sosiokulturelle perspektiv på kunnskap og læring
 • Læringsmiljø
 • IKT i lærarutdanning og praksisfelt
 • Mentale- og sosiokulturelle aspekt ved fysisk aktivitet


Førsteamanuensis, dr. philos. Gunn E. Søreide, Universitetet i Bergen, er knyttet til studieprogrammene i pedagogikk ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Hennes forskningsinteresser har først og fremst hatt fokus på læreres profesjonalitet og yrkesidentitet, samt global og nasjonal utdanningspolitikk og -styring.

De seinere årene har hun også jobbet med tema knyttet til læring og kunnskapsbygging i kunnskapsintensive organisasjoner. Hun har bred undervisningserfaring fra universitetet i Bergen og lærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen.

 • Læreridentitet
 • Kunnskapsoverføring (transfer) i kunnskapsorganisasjoner
 • Utdanningspolitikk


Professor dr. philos. Oddbjørn Bukve, Høgskulen i Sogn og Fjordane, er knytt til masterstudiet i organisasjon og leiing ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Her underviser han i offentleg styring og endring, forskingsstrategiar og metode i tillegg til oppgåverettleiing.

Han er forskingsleiar i organisasjon og leiing ved HSF med ansvar for det strategiske høgskuleprosjektet Lokal velferdsleiing og rettleiing av fleire doktorgradsstudentar. Forskingsinteressene hans er først og fremst knytt til utviklinga av styrings- og organisasjonsformer i offentleg verksemd og verknaden av desse. Avhandlinga var ein studie av samspelet mellom kommunar og næringsliv i lokale utviklingsnettverk. Har publisert ei rekke artiklar, rapportar og bøker.

Blant publiserte bøker kan nemnast Kommunal forvaltning og planlegging, Lokale utviklingsnettverk, Den nye kommunen (med Audun Offerdal) og Towards New Nordic Regions (med Henrik Halkier og Peter de Souza).

 • Governance og offentleg politikkutforming
 • Fleirnivåstyring
 • Lokale og regionale styrings- og organisasjonsformer
 • Leiing i profesjonsorganisasjonar


Dosent, dr. polit. Øyvind Glosvik, Høgskulen i Sogn og Fjordane, har vore studieleiar for HSFs mastertilbod i organisasjon og leiing – helse- og sosialleiing og utdanningsleiing frå 2003-2007. Glosvik har doktorgrad om organisasjonslæring mellom stat og kommune. Hans forsking- og utviklingsarbeid og publikasjonar er knytt til regionalt/lokalt utviklingsarbeid der hovudvekta er på lokalsamfunns- og bygdenivå og leiing, læring- og utviklingsarbeid i helse- velferds- og skuleorganisasjonar.

Av publikasjonar kan nemnast: ”Høgskulen som dynamisk kunnskapsaktør? Regional utvikling som leiingsutfordring,” i Norsk pedagogisk tidsskrift (2006, vil 90 nr. 2 ss. 173-185), ”Tekstar som starthjelp i organisasjonsrefleksjon – ein mogeleg vegvisar til den lærande organisasjonen,” i Skriving for notid og framtid, bind 1 (2007), ”Organisasjonsteoretiske perspektiv i utdanningsleiing,” i Utdanningsledelse (Kirsten Sivesind, Gjert Langfeldt og Guri Skedsmo (red.)) (2006), og ”Lærande leiing – i eit systemisk perspektiv,” artikkel nr 6 i Utdanningsdirektoratets skrivestafett om lærande skoler, våren 2009, saman med Knut Roald og Ingrid Fossøy.

 • Lærande organisasjonar
 • Lokalsamfunnsutvikling
 • Lærande leiing


Dosent, dr.polit. Ingrid Fossøy, Høgskulen i Sogn og Fjordane er knytt til Avdeling for lærarutdanning og idrett ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Ho har erfaring frå undervisning både i grunnutdanning, vidare – og etterutdanning av lærarar, rektorar med vidare. I tillegg har ho hatt undervisningsoppgåver og det faglege koordineringsansvaret for eit mastergradsstudium i tilpassa opplæring.

Hennar forskingsinteresse er primært knytt til undervisning og læring i høgre utdanning med eit særleg fokus på lærarrolla, læraren som rettleiar, og kommunikative prosessar i problembaserte læringskontekstar.

 • Sosiokulturelle perspektiv på kunnskap og læring
 • Rettleiing som leiingsverktøy
 • Kunnskapsgrunnlaget om lærarrolla
 • Elevvurdering


Høgskulelektor cand.polit Astrid Øydvin, Høgskulen i Sogn og Fjordane, er knytt til avdeling for lærarutdanning og idrett, Høgskulen i Sogn og Fjordane. Forskinga hennar er først og fremst knytt til kvalitetsarbeid i skulen med fokus på metode og utfordringar for skular i å lære gjennom vurdering, elevrolla ei kvalitetsarbeid.
Ho har gjennom fleire år delteke i regionalt, nasjonalt og internasjonalt nettverk (SYNENA.net) med tema utvikling av kvalitetssystem som utviklar læring. Av publikasjonar kan nemnast artiklar i Utdanning for utvikling av skolen (Bjørnsrud m.fl.) og i Kvalitet i skolen (Monsen m.fl.). Ho har også publisert artiklar om høgskulepedagogikk med fokus på vaksne studentar, og forskingsrapportar om tiltak for ungdom.

 • Metode for vurdering og læring i organisasjonar
 • Elevrolla i vurderingsarbeid
 • Ungdom og livsmeining, offentleg satsing på ungdom
 • Evaluering av utdanningsinstitusjonar, høgskulepedagogikk

Førsteamanuensis dr. philos Jan Helge Kallestad, Høgskolen i Bergen, er knyttet til Avdeling for lærerutdanning (samfunnsfagseksjonen) ved Høgskolen i Bergen.
Hans forskning og publikasjoner er knyttet til skoleklima/ skolekultur, lærerrolle, implementering og endringsprosesser i skolen (avhandling med fokus på tiltaksarbeid mot mobbing i skolen) og skolen som lærende organisasjon (pågående aksjonsforskningsprosjekt). Han har bred erfaring med undervisning og kursvirksomhet, blant annet innenfor temaet organisasjon og ledelse.

 • Skoleklima/ skolekultur og lærerrolle
 • Implementering og endring i skolen
 • Skolen som lærende organisasjon
 • Personalsamarbeid

Første amanuensisNina Grieg Viig, Høgskolen i Bergen, er knyttet til Avdeling for lærerutdanning (pedagogikkseksjonen) ved Høgskolen i Bergen.
Hennes forskning og publikasjoner er knyttet til skoleutvikling, helsefremmende arbeid i skolen (avhandlingsarbeid) og skolen som lærende organisasjon (pågående aksjonsforskningsprosjekt). Hun har bred erfaring med kursvirksomhet og undervisning på ulike nivå i utdanningssystemet (bl.a bakgrunn som lærer i grunnskolen).

 • Skoleutvikling og lærerrolle
 • Helsefremmende arbeid i skolen
 • Skolen som lærende organisasjon
 • Pedagogikk

Førsteamanuensis, dr. polit. Kjellfrid Mæland, Høgskolen Stord/Haugesund, er knyttet til masterstudiet ”IKT i læring”, allmenndidaktisk profil, ved Høgskolen Stord/Haugesund. Hennes fokus er her på ledelse og IKT, kurs i akademisk skriving og bruk av kvalitative metoder.

Hun har bred undervisnings- og ledererfaring innen allmennlærerutdannelse og skoleledelse. Gjennom flere år har hun også deltatt i ekstern skolevurdering i en kommune. Tema for doktoravhandlingen var hvordan dagens barn opplever historiske spill, med fokus på kulturmøte og kulturbrytning. Hennes forskningsinteresser er i særlig grad knyttet til Den kulturelle skolesekken og kvalitetsutvikling i skolen.

 • Kvalitetsutvikling i skolen
 • Skoleledelse
 • Danning, læring og opplevelse
 • IKT, læring og ledelse
 • Kunst- og kulturformidling i skolen


Høgskolelektor Bjart Grutle, Høgskolen Stord/Haugesund, har vært timelærer i praktisk pedagogisk utdanning (PPU) ved Høgskolen Stord/Haugesund, og er fra høsten 2009 ansatt i full stilling ved høgskolen. Han har hovedfag i spesialpedagogikk. Hovedfagsoppgaven har tittelen ”Kompetanse til kommunen”, og fokuserte på muligheter for å hente inn og til å bygge opp spesialpedagogisk kompetanse ved hjelp av toveis lyd-/bilde-kommunikasjon. Det ble også sett på om dette kunne påvirke organisasjonene og måten de samarbeidet på.

Grutle har vært rektor ved to barneskoler, og har lang erfaring fra grunnskolen. Han har vært kontaktlærer og spesialpedagog. Han har også arbeidet ved PPT-kontor, med koordinator-ansvar i forhold til såkalt tyngdepunktfunksjon i Nord-Rogaland, og ble brukt som veileder og kursholder i samtlige kommuner i regionen i løpet av en to-års-periode.

Her ble det arbeidet med klassemiljøutvikling og strategier i forhold til klasser, grupper eller enkeltelever med utfordringer i forhold til adferd. Han har også arbeidet som miljøterapeut i institusjon.

 • Samarbeid og organisasjonsbygging, veiledning av lærare
 • Elevene sitt læringsresultat og læringsmiljø


Førstelektor cand. polit. Jan Gilje, Norsk Lærerakademi, er knyttet til pedagogikkstudiet ved Norsk Lærerakademi i Bergen. Han underviser på bachelorstudiet innen didaktikk, og på masterstudiet innen område pedagogisk ledelse med vekt på verdibasert ledelse.

Gjennom en årrekke har han vært engasjert i skolelederopplæring i en rekke kommuner. Han er også mentor i skoler hvor han samarbeider med ledelsen og plangruppen om skoleutvikling med utgangspunkt i skolenes ståsted, og ut fra kommunale og statlige føringer. Tenkningen i lederopplæringen er publisert i boken Grunnverdier og pedagogikk (Fagbokforlaget 2007) gjennom artikkelen ”Verdibasert lederopplæring og mentorarbeid som bidrag til skoleutvikling”. For tiden samarbeider han med en kommune om et treårig opplegg om ”klasseledelse og lærerens betydning”.

Dette siste henger sammen med hans forskning om ”Lærerens pedagogiske credo” der han så langt har publisert artiklene ”I spenningsfeltet mellom krav og credo” (Gyldendal 2001), og ”Lærerens credo – hva betyr det i lærerhverdagen?” (Gyldendal 2008).

 • Virkelighetsoppfatning, kommunikasjon og selvforståelse
 • Lederens og lærernes pedagogiske credo og rolleutøvelse
 • Verdibasert ledelse
 • Lederopplæring og mentorarbeid i skoleutviklingsprosesser
 • Skolekultur og klasseledelse knyttet til filmen ”Vikaren”

Førsteamanuensis dr. theol. Paul Otto Brunstad, Norsk Lærerakademi, har doktorgrad på en avhandling om ungdom og livstolkning. Har i flere år arbeidet med lederutvikling og etikk ved Sjøkrigsskolen i Bergen, der han også har bidratt til å utvikle et eget karakterbyggingsprogram for offiserer.

Er fast gjesteforeleser ved Universitetet i København. Redaktør av det militæretiske tidsskriftet Pacem fra 2004-2008. Lærer og førsteamanuensis ved Norsk Lærerakademi 1992-2002. Publikasjoner: Klokt lederskap mellom dyder og laster (Gyldendal 2009). Å være voksen – i et kulturelt, sosialt og pedagogisk perspektiv (Gyldendal 2005). Seierens melankoli (Gyldendal 2003)

 • Klokt lederskap mellom dyder og laster
 • Ungdomskultur og skolekultur

Høgskulelektor, cand philol Ingrid Syse, Høgskulen i Sogn og Fjordane, er knytt til avdeling for lærarutdanning og idrett. Syse har hovudfag i historie og mastergrad i organisasjon og leiing, utdanningsleiing. Masteroppgåva hadde tittelen: Skolevurdering i et lærerperspektiv. En studie av lokalt arbeid med kvalitetsvurdering i videregående opplæring. Ho har lang erfaring frå vidaregåande opplæring som inspektør, avdelingsleiar og utviklingsleiar. Ho har også vore tilsett på statens utdanningskontor og var prosjektleiar for det regionale skule- og samfunnsutviklingsprosjektet Stas på skulen – snu Sogn dei to første åra.
Syse underviser på masterutdanninga i organisasjon og leiing der ho har det faglege ansvaret for emnet utdanningspolitikk. I tillegg er ho knytt til masterutdanninga i læring og undervisning, PPU og klasseleiing.
·         Skuleleiing
·         Læring og utvikling
·         Utdanningspolitikk
·         Klasseleiing
·         Vurdering

Stipendiat Hedvig Abrahamsen, HiSF

Høgskulelektor Per Garmannslund, HiSF

Vigdis Johnsen, PWC

Torhild Svalestuen Johannessen, PWC, er manager og høgskolelektor og jobber som rådgiver i PwC. Hun er utdannet Master i utdanningsledelse fra Universitetet i Oslo, i tillegg har hun undervisningskompetanse innen fagene historie, juridiske fag og samfunnsfag.

Hun har 14 års erfaring fra videregående opplæring som lærer, rådgiver og leder. Torhild har gjennom sitt masterstudie studert samhandlingsprosesser mellom leder og medarbeider og utviklet en modell for å tydeliggjøre ulike dimensjoner i samhandlingsprosesser og hva som kan påvirke denne.

I PwC jobber Torhild opp mot offentlig sektor innenfor styring, evaluering, analyse, kvalitetsarbeid, lederutvikling og prosess.
Hun har erfaring fra ulike skoleoppdrag som for eksempel 3-årig lederutviklingsprogram for samtlige skoleledere i Nordland fylkeskommune, evaluering av skolesammenslåing av 3 videregående skoler, utvikling av rammeverk for skoleeier-SWOT-analyse for UDIR, analyse av skoleeierskap og veiledning til skoleeier i flere kommuner innen UDIRs SKUP-program, analyse av fylkesmennenes tilsyn med skolesektoren de siste årene (for UDIRs tilsynsavdeling) og KS-oppdrag om konsekvenser av nye bestemmelser om klassedeling i grunnskolen.

 

Vigdis Johnsen er Senior Rådgiver i PwC Consulting med spesialfelt ledelse, organisasjonsutvikling og entrepenørskap.

Hun har har de siste 10 årene jobbet med lederutvikling og prestasjonskultur for ledere i offentlig og privat sektor.

Vigdis har selv bred ledererfaring, hun har vært leder på ulike nivå i offentlig sektor, leder i Telenor Mobil, Direktør for konsulentselskap og vært grunder for to selskaper. Gjennom flere år har hun jobbet med prestasjonskultur, hvordan bygge lærende organisasjoner, hvordan utvikle både ledergruppe og det individuelle lederskap. Hun har bred erfaring som konsulent, trener og coacher både toppledere og ledergrupper, faglig ansvarlig for flere lederprogram og omstillingsprosesser.

Vigdis har helsefaglig bakgrunn, videreutdanning i ledelse og administrasjon, flere typer veiledning og coaching. I tillegg til å være Seniorrådgiver er hun også HR Manager i Region Nord PwC.

 

 • Endring og motstand
 • Prestasjonskultur og medarbeiderskap
 • Kommunikasjon og konfrontasjon
 • Utvikling av lederteam