«TPS i Vest» tek form

Det nærmar seg oppstart av den nettbaserte piloten for tverrprofesjonell samarbeidslæring i heile 25 helse- og sosialarbeidarutdanningar i UH-nett Vest.

Sist veke hadde TPS-prosjektgruppa ei to-dagars samling på Flesland for å førebu utprøving av piloten. Prosjektgruppa har kome langt i arbeidet-

– Opplegget vil bestå av to nettmøter på ca. 1 time kvar, i veke 42 og 45, kombinert med føre- og etterarbeid, seier prosjektleiar Gerd Bjørke. – Det blir sett saman grupper med 6-8 studentar, på tvers av alle dei 25 utdanningseiningane som blir involverte. – I piloten blir det med to studentar frå kvar av utdanningseiningane innan barnevernspedagog-, bioingeniør-, ergoterapeut-, ernærings-, farmasi-, fysioterapeut-, odontolog-, psykolog-, medisin-, musikkterapi-, radiograf-, sjukepleier-, sosionom-, tannpleie- og vernepleiarutdanning.

Prosjektgruppa vil gå inn som gruppeleiarar, eller «fasilitatorar» i gruppearbeidet. – Gruppa skal analysere og drøfte eit «case», som vil bli framstilt i ein videosnutt, og lagt ut på den felles nettsida. Gruppene vil bruke Adobe Connect som verktøy for nettmøta. Dersom Office 365 no blir tatt i bruk av alle institusjonane, vil kvar gruppe få sitt grupperom for utveksling av materiale og innlevering av eit sluttnotat.

Bjørke fortel at prosjektgruppa no arbeider med nettsida, som er planlagt å opnast opp for studentar ca. 1. oktober. – Her blir det lagt ut informasjon om opplegget, læringsressursar i form av korte intervju med ressurspersonar, og kjelde- og læremateriale om tverrprofesjonell samhandling. Piloten vil starte opp med ei streama førelesing med Sissel Johansson Brenna frå Høgskolen i Bergen den 17. oktober. Når gruppene er på plass vil gruppeleiarane avtale tidspunkt for første nettmøtet med kvar si gruppe, i løpet av veke 42.

Som førebuing til nettrettleiinga har prosjektgruppa sett opp ein tett plan med Adobe-møter for planlegging av gjennomføring og tilbakemeldings- og evalueringsopplegg.

TPS

Prosjektgruppa i godt driv: Gerd Bjørke (HSH), Sissel Johansson Brenna (HiB), Irene Aasen Andersen (HiSF), Bente Hasle (HVO), Unni Margrethe Uren Aasen (HiSF), Ingunn Aase (UiS), Anders Bærheim (UiB) og Rutt Bengtsson (UiS).

 

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter