Vil spisse profilen med ny strategi og samarbeidsavtale

UH-nett Vest skal i større grad bidra til kunnskapsutvikling i regionene. Det er kjernen i forslaget til nettverkets nye strategi og samarbeidsvatale, som nå er til vurdering hos alle medlemsinstitusjonene.

Styret i UH-nett Vest hadde møte på Skype. Øverst Bård Mæland (VID), Johan Roppen (HiVolda), Benedicte Nordlie (Studentrådet) og Dag Rune Olsen (UiB/styreleder UH-nett Vest).

En prosjektgruppe med representanter fra alle medlemsinstitusjonene har over en periode siden i fjor høst arbeidet med å gå gjennom nettverket. Målet har vært å spisse nettverkets profil og utarbeide en ny strategi. Arbeidet har vært presentert for styret i november 2019, og ble lagt fram på ny i styremøtet 25. mars.

Som kjent ble UH-nett Vest opprettet i januar 2008, og etter 12 års drift og med flere nye medlemmer underveis, endringer i sektoren og samfunnet ellers, var tiden inne for en gjennomgang av nettverkets profil og innretning.

I styremøtet før påske ble utkast til ny samarbeidsavtale presentert for styret. I startegien heter det at:

UH-nett Vest skal være et regionalt nettverk som skal bidra til å styrke høyere utdanning og forskning ved medlemsinstitusjonene gjennom et forpliktende nettverkssamarbeid. Det skal ha et regionalt nedslagsfelt, og være en tydelig drivkraft til utvikling i regionene.

UH-nett Vest skal:

  • bidra til kunnskapsutvikling i regionene, slik at disse kan møte krav til økt konkurranse både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
  • samhandle med regionale aktører og utvikle virkemidler som gjør det relevant for arbeidslivet i regionene knyttet til utdanning, forskning, forskningsbasert innovasjon og livslang læring.
  • styrke kobling til regionalt arbeidsliv.
  • være en pådriver for folkeforskning og legge til rette for dette gjennom regionalt samarbeid.
  • videreutvikle og spisse tiltak for samhandling i institusjonene.
  • styrke forskningssamarbeid som bidrar til vekst og utvikling i regionene og videreutvikle samarbeid om utdanning og livslang læring.

Samarbeidet i UH-nett Vest forslås bygget langs tre hovedakser:

  1. En årlig konferanse med nedslagsfelt i regionene. Konferansen skal være en arena for samspill mellom akademia, offentlig sektor og næringslivet, og ta mål av seg til å bli en viktig arena for regionalt samarbeid.
  2. En strategisk lederarena for institusjonene, der regionale saker av felles politisk og strategisk betydning kan drøftes.
  3. En forsknings-, utdannings- og innovasjonsarena som skal utvikle felles prosjekter i samarbeid med eksterne aktører i regionene, og der eksternfinansiering skal bidra til resultater for utvikling i regionene. Styret avsetter årlige såkornsmidler til denne type virksomhet. Det utvikles særskilte retningslinjer for virkemiddelet.

I styremøtet før påske ble også forslaget til ny samarbeidsavtale for UH-nett Vest for perioden 2020-2024 presentert. Men grunnet koronasituasjonen er arbeidet satt litt i bero. Det vil bli tatt opp igjen på et eget styremøte etter sommeren. I mellomtiden gjennomgår den enkelte institusjon innholdet i avtalen i sine respektive institusjoner.