Arbeidsgruppen for merittering av utdanningsfaglig kompetanse

Styret i UH-nett Vest har opprettet en egen arbeidsgruppe for merittering av utdanningsfaglig kompetanse. Initiativet til arbeidet ble tatt under Solstrandseminaret i 2017.

Arbeidsgruppen har fått følgende mandat og oppgaver:

  • Medvirke til samarbeid om utvikling av kriterier for å vurdere utdanningsfaglig kompetanse og gi tilrådinger om hvordan slik kompetanse best kan beskrives.
  • Bidra til at til at institusjonene har kontinuerlig oppmerksomhet omkring kvalitet i utdanningene på alle nivå i institusjonene.
  • Samle relevant informasjon om og erfaringer med merittering av utdanningsfaglig kompetanse som kan bidra til å fremme utdanningskvalitet, og gjøre dette tilgjengelig for tilsatte i UH-nett Vest.
  • Ta initiativ til erfaringsutveksling om meritteringsordninger, f.eks. i form av årlige seminarer/konferanser.
  • Gi tilrådinger om hvordan UH-nett Vest-samarbeidet kan utnyttes i fagfellevurdering av søknader om merittering.
  • Medvirke til å fremme forskning på undervisning og læring i høyere utdanning.

Arbeidsgruppen skal bruke nettsidene til UH-nett Vest aktivt for å synliggjøre sitt arbeid, og ha et medlem fra hver av institusjonene på minimum dekanat-nivå pluss en studentrepresentant. Leder velges for to år av gangen, og det vil bli oppnevnt en sekretær til å bistå leder i arbeidet. Arbeidsgruppen kan nedsette egne underutvalg til hjelp arbeidet der dette er formålstjenlig.

Medlemmer: