Søk midler til forskningssamarbeid

UH-nett Vest har som et viktig formål å fremme forskningssamarbeid mellom institusjonene Høgskulen på Vestlandet (HVL), Høgskulen i Volda (HVO) og Universitetene i Bergen og Stavanger (UiB og UiS). Midlene til forskningssamarbeid skal stimulere til utvikling av forskning på tvers i UH-nett Vest.

UH-nett Vest har i 2017 satt av kroner 1 500 000 til å styrke forskningssamarbeidet i nettverket. Normalt kan det tildeles inntil 250.000 per søknad, i særskilte tilfelle kan tildelingen økes.

Midlene skal i hovedsak gå til prosjekter som allerede har eksternfinansiering, hvor nye midler skal føre til at en eller flere av de samarbeidende institusjonene trekkes med i forskningsprosjektet. Det kan også søkes om midler til enkeltprosjekter, da må minst to av institusjonene i UH-nett Vest stå bak søknaden. Også søknader som i tillegg inkluderer andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner på Vestlandet kan være aktuelle, da det er en uttalt intensjon fra styret i UH-nett Vest å utvide samarbeidet med flere institusjoner innenfor en større Vestlandsregion.

Nedenfor er det redegjort nærmere for de to søkerkategoriene.

For 2017 kan det søkes om midler til:

  • Forskningssamarbeid, som ekstra støtte til samarbeid i tilknytting til forskningsprosjekter som har fått ekstern finansiering fra andre kilder med faglig kvalitetssikring. (F.eks. NFR, Horizon 2020, Regionalt Forskningsfond, Helse Vest o.l.) Tildelte midler skal brukes til å trekke en eller flere andre av de samarbeidende institusjonene i UH-nett Vest med i forskningsprosjektet, eventuelt i tillegg til en eller flere andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner på Vestlandet.
  • Enkeltprosjekter der dette ansees for tjenlig for satsningsområdene innen nettverket. Minst to av institusjonene i UH-nett Vest skal stå bak søknadene, som i tillegg også kan inkludere andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner på Vestlandet. Prosjekter på områder der det allerede er etablert forskningssamarbeid, skal ha prioritet. Prosjekt som får støtte skal ha høy faglig kvalitet, samfunnsmessig relevans og dokumentere gjennomførbarhet. Søknadene skal vedlegges budsjett og vise til relevante kilder for finansiering av et mulig hovedprosjekt.

Dersom det kommer søknader fra prosjekter som fikk midler i 2015 eller 2016, må det foreligge en statusrapport med foreløpig regnskap og en begrunnelse for hvorfor det ønskes ny tildeling.

Det presiseres at det ikke gis støtte til individuelle doktorgradsprosjekter.

For alle søknader gjelder følgende:

Beskrivelse av UH-nett Vest sine satsningsområder finnes på våre hjemmesider

  • Søknaden skal sendes elektronisk via søknadsskjema på UH-nett Vest sine hjemmesider og være på maks 7500 tegn inkludert begrunnelse.
  • Søknaden skal angi innen hvilket område og kategori det søkes midler.
  • Budsjett skal utarbeides som del av søknaden.
  • For kategori (1) skal tildelingsbrevet fra ekstern finansieringskilde vedlegges.
  • For kategori (2) skal søknaden vise til relevante kilder for finansiering av et mulig hovedprosjekt.

Ved utvelgelse av prosjekter vil det bli lagt vekt på faglig kvalitet og at flest mulig av institusjonene er involvert.

Det er arbeidsgruppen for forskningssamarbeid som vurderer søknadene og innstiller overfor styret i UH-nett Vest, som foretar den endelige tildelingen. Søkerne tilskrives umiddelbart etter tildelingen og pengene blir overført det enkelte prosjekt ved at det sendes en faktura til UiB. Felles fakturamottak, Postboks 7800, 5020 Bergen. Faktura merkes med prosjektets navn.
Tildelte midler må brukes innen utgangen av 2018 og det skal sendes rapport og regnskap for bruken av midlene.

Søknadsfrist er 18. september 2017. Søknad sendes elektronisk via dette søknadsskjemaet

Eventuelle spørsmål kan rettes til UH-nett Vest-koordinator Lars Helge Nilsen på e-post lars.nilsen@uib.no eller telefon 55584978 / 92889566.