Aktiviteter 2010 – 2016

Nettverksaktiviteter 2016

Seminar om ‘Mixed Methods’

Avdeling for lærarutdanning og idrett ved Høgskulen i Sogn og Fjordane inviterer alle i UH-nett Vest til ope seminar og workshop om mixed methods i utdanningsforsking.

image003

Tid: 26. september kl. 12-15 og 27. september kl. 9-13.
Stad: Høgskulen i Sogn og Fjordane

Påmelding: Innan 2. september ved å bruke denne lenkja.

Som dekan har eg sett at våre forskingsbaserte utdanningar baserer seg på forsking med ulike metodiske tilnærmingar, og det er bra. Samstundes kan ein frykte at det kan utvikle seg faglege posisjonar med tilhøyrande føretrekte metodar, noko som kan hindre den faglege diskursen og djupare forståing.

Å ha innsikt i eit breiare metodetilfang, eller å kunne velje eigna metodar for å gå rett til verket avhengig av type problemstilling, er avgjerande for god og kontinuerleg fagleg utvikling.

Vi har vore så heldige å få den internasjonalt kjende utdanningsforskaren professor Pam Sammons frå Oxford til å innleie i eit ope seminar om mixed methods for alle med forskingsinteresse ved høgskulen, før ho held ein meir djuptgåande workshop for særskilt interesserte. Arrangementet er lagt til Forskingsdagane.

Eg vil oppmode alle som kan, til å ta del i den opne delen av seminaret – Mixed Methods in educational research – med Pam. Det vert gjennomført måndag 26.9 frå klokka 12 til 15. Til førebuing vert det gjort tilgjengeleg noko fagstoff til dei som melder seg på.

Tysdag 27.9 held ho workshop med utgangspunkt i fleirperspektivprosjektet Lærande Regioner – Learning Regions meta study, a good example of a multi method approach. Workshopen er retta mot deltakarar i Lærande Regionar og alle andre med ønske om å ta del i ein djupare metodediskusjon og med ambisjonar om internasjonalisering av forsking. Til workshopen vil det vere noko førebuing.

Meld deg på måndag/tysdag ved bruk av denne Questback-lenka innan 2.9., så sender vi ut lesestoff og anna informasjon til deg.

 

Seminar om ‘Mixed Methods’

UH-nett Vest nettverket Pedagogikk, fagdidaktikk og leiing inviterer til nytt spennende seminar om Mixed Method med en av de mest anerkjente fagfolkene innenfor dette feltet: Professor Burke Johnson, University of South Alabama.

Tid:  Torsdag 1. september kl. 10-15.15.

Sted: Seminarrom 207, Christies gate 13, Universitetet i Bergen.

For mer informasjon om Burke Johnson e:  http://www.southalabama.edu/coe/bset/johnson/dr_johnson/

For påmelding:

http://www.hsh.no/arr/index.php?id=2718

 

Relasjon mellom pedagogikk og fagdidaktikk i lærarutdanninga – kritikk og konstruksjon

Rammeverket for dei nye grunnskulelærarutdanningane set pedagogikkfaget under press.
UH-nett Vest nettverket for pedagogikk, fagdidaktikk og leiing ønskjer med dette seminaret å bidra til ein kritisk og konstruktiv diskusjon om både konsekvensar og muligheiter som ligg i dette.

Tidspunkt:  8. september 10-15 på HIB, Kronstad

Meir informasjon og påmelding her: http://www.hsh.no/arr/index. php?id=0000002702

Nettverksaktiviteter 2015

 

Korleis fortelle innsiktsfulle historier om læring?

Korleis kan ein forstå og kjenne igjen læring gjennom å analysere samtalar mellom vaksne og barn om matematiske spørsmål og problem? Dette var ei sentral problemstilling då UH-nettverket for pedagogikk, fagdidaktikk og læring møtte den verdskjende professoren Anna Sfard i Bergen no i november.

Professor Anna Sfard trakk deltakarane inn i innsiktsfulle samtalar om læring og undervisning.
Professor Anna Sfard trakk deltakarane inn i innsiktsfulle samtalar om læring og undervisning.

Anna Sfard er professor ved Universitetet i Haifa, men hennar arbeidsområde er heile verda. Konteksten for Sfard si forsking er først og fremst matematikk og matematikk-didaktikk, men med høg relevans for alle fag og utdanningskategoriar.

frode%20og%20øyvind
Frode Haara og Øyvind Wiik Halvorsen noterer.

– Både Sfard sine faglege innspel og måten ho trakk deltakarane med i samtalen om læring og undervisning på skapte stor begeistring og inspirasjon blant deltakarane, fortell professor Knut Steinar Engelsen som leiar nettverket.

Han fortel at medarrangør for samlinga med Sfard var RespMath-prosjektet, eit NFR-finansiert forskningsprosjekt om interaktiv undervisning i matematikk i ungdomsskulen, som no og har fått støtte frå UH-nett Vest. RespMath er eit samarbeid mellom Høgskulane Stord/Haugesund, Sogn og fjordane og Volda og Universitetet i Bergen og 10 skular frå regionane.
Prosjektgruppa har alt invitert Sfard til å kome tilbake for å møte både forskarar og lærarane som er involvert i prosjektet ved eit seinare høve.

Deltakarane følgjer godt med.
Deltakarane følgjer godt med.

The relationship between Academic Achievement and Emotions

Professor Reinhard Pekrun (Ludvig Maximilians Universitet, Munchen) haldt eit seminar 28. mai 2015 ved UiB med tittel «The relationship between Academic Achievement and Emotions».
Om seminaret Professor Reinhard Pekrun’s main research interests pertain to achievement emotion and motivation, educational assessment, and the implementation of effective classroom instruction and learning environments in schools. The seminar will include the following topics: (1) Exploratory analysis: Which emotions are experienced in academic achievement settings? (2) Measurement: How can we assess students’ emotions? An introduction the Achievement Emotions Questionnaire (AEQ) and the Epistemic Emotion Scales (EES) (3) Functions: Do achievement emotions impact students’ learning and performance? (4) Origins: How can we explain the development of achievement emotions, what are their individual and social origins? (5) Universality: Are achievement emotions universal across genders, domains, and cultures? (6) Emotion regulation and intervention: How can we foster students’ achievement emotions? (7) Directions for future research

 

Nettverksaktiviteter 2014

 

Seminar om selv-studier

Målet med seminaret var å lære og dele erfaringer om selvstudier sammen med BioCEED, senter for fremragende undervisning (UIB), fra kolleger som har vært involvert  i selv-studier, bli kjent med litteratur på feltet (se vedlegg).  Temaet ble også drøftet i forhold til deltakernes egen praksis, også i et forskningsdesign-perspektiv.

Seminar om Educational Design Research med Dr. S.E. Susan McKenney

  1. november arrangerte nettverksgruppen et internasjonalt seminar om Edcuational Design Research(EDR) med Dr. S.E. Susan McKenney, University of Twente.  EDR er en forskningsretning som tar utviklingsarbeidet og endringsaktiviteter på alvor i utdanningssektoren og som søker å etablere en plattform for systematisk vitenskapelig arbeid på utviklingsarbeidet sine premisser. I tillegg til deltagere fra UH-nett Vest institusjoner deltok gjester fra Universitetet i Ålborg og Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Stiller med to symposier på NERA-konferansen

Medlemmer av UH-nett Vest sitt forskningsnettverk Pedagogikk, fagdidaktikk og ledelse stiller med to symposier på den nordiske NERA-konferansen i Lillehammer 5-7 mars. Symposiene er et resultat av aktivt nettverkssamarbeid mellom de største utdanningsinstitusjonene på Vestlandet.

Fra venstre: Torhild Høydalsvik, Bente Vatne og Silje Ims Lied ved Høgskulen i Volda.
Fra venstre: Torhild Høydalsvik, Bente Vatne og Silje Ims Lied ved Høgskulen i Volda.

 

Forskningsnettverket arrangerte en workshop i fjor høst med sikte på å bygge tverrinstitusjonelle relasjoner og stille med faglige bidrag til NERA-konferansen. Samarbeidet har gitt gode resultater, og medlemmer av forskningsnettverket vil stille med to symposier på konferansen.

Første symposia er titulert “Research on Teachers’ and Students’ Perceived Learning Experiences” og reflekterer den rike variasjonen av læringsorientert forskning som pågår på Vestlandet. Forskere fra Høgskulen i Volda og Høgskolen Sogn og Fjordane (i samarbeid med NLA Høgskolen) vil holde innlegg.

Andre symposium heter “The appearance of professionalism in early childhood education, different roles and different perceptions?” Her er det forskere fra Høgskulen i Volda som står bak hele symposiet. Sentrale tema er forholdet mellom barnehagelærere og assistenter og hvordan lærere og studenter i barnehagelærerutdanningen forstår pedagogikk som fag.

Du kan lese abstraktene og se oversikt over forskere som deltar i prosjektet her: https://hil.conference-services.net/programme.asp?conferenceID=3914&action=prog_list&session=28933

https://hil.conference-services.net/programme.asp?conferenceID=3914&action=prog_list&session=28823

Seminar med professor Tina Seidel

Forskningsgruppen Undervisningsprofesjonalitet og pedagogikk ved Universitetet i samarbeid med forskningsnettverket «Pedagogikk, fagdidaktikk og ledelse» inviterte alle faglige ansatte i lærerutdanningene innenfor UH-nett Vest til et todagers seminar med professor Tina Seidel 4-5. februar 2014.

Temaet var tysk utdanningsforskning og metodebruk (særlig mixed methods).

Les mer om seminaret i invitasjonsbrevet her.

 

Nettverksaktiviteter 2013 

Invitasjon til å skrive abstrakt for NERA-konferansen 2014

Forskningsnettverket «Pedagogikk, fagdidaktikk og ledelse» inviterer forskende lærerutdannere til å skrive abstrakt til symposiumpresentasjon på NERA-konferansen 2014.

Forskningsnettverket «Pedagogikk, fagdidaktikk og ledelse» har tatt initiativ til å arrangere to symposiumpresentasjoner på neste NERA-konferanse i Lillehammer 2014. Det ene innenfor lærerutdanningsforskning og det andre innenfor barnehageforskning.

Se fullstendig informasjon her: Invitasjon symposia abstrakt NERA

Forskningsnettverket vil invitere til et dagsseminar i Bergen den 17.10.13 fra 10-17 hvor vi skriver ferdig og sender inn proposalene til NERA. Vi vil ha en utenlands discussant for hvert symposium. Planen er at symposiumspresentasjonene skal videreføres til artikler.

Invitasjon nettverksseminar 6. mai

Forskningsnettverk Pedagogikk, fagdidaktikk og ledelse inviterer alle faglig ansatte i lærerutdanninger og andre interesserte forskere til et nettverksseminar 6. mai.

Seminaret er et tiltak for å styrke forsknings- og publiseringsaktiviteten i lærerutdanningene, og blir arrangert også i lys av svært gode tilbakemeldinger på tilsvarende seminar i fjor.
Mer informasjon står her: Invitasjon

 

Nettverksaktiviteter 2012

Nettverksaktivitetene for 2012 kan du finne i årsrapporten som er tilgjengelig her: årsrapport 2012

 

Nettverksaktiviteter 2011

Her er et utdrag av nettverksaktivitetene som har blitt arrangert i 2011. I tillegg har kontaktgruppen for forskningsnettverket «Pedagogikk, fagdidaktikk og ledelse» hatt faste møter.

 

Konferanse: Lærerutdanningsforskning

UH-nett Vest forskningsnettverk «Pedagogikk, fagdidaktikk og ledelse» inviterte til konferanse om Lærerutdanningsforskning, 16.–17. november, 2011 på Solstrand.

Andre nettverkssamling for veiledere

Forskningsnettverket «Pedagogikk, fagdidaktikk og skoleledelse» arrangerte 18. oktober den andre veiledersamlingen for veiledere på master og PhD nivå innenfor UH-nett Vest institusjonene.
De 26 deltagerne representerte alle institusjoner i UH-nett Vest, og blant dem var Stig J. Helset fra Høgskulen i Volda. Han mente det var nyttig å samle de ulike institusjonene:
– Eg tykte at seminaret svarte til forventningane. Det var ein bra balanse mellom framlegging av forskingsfunn/førelesing og gruppe- og plenumsdrøftingar. Mange av momenta som kjem fram på slike rettleiingsseminar er i og for seg nokså sjølvsagde, men det er nyttig å reflektere over dei og setje dei inn i ein heilskap – ikkje minst på tvers av institusjonane, sier Helset.
Høgskolelektor ved HSH,  Birgit E. Olsen Bratseth, var også godt fornøyd med samlingen:
– Det var kjekt å få faglig påfyll fra Olga og Kari – mye gjenkjenning.
Meningsfylt å få dele erfaringer og tanker med kollegaer som jobber med det samme som en selv.
På grunn av stor interesse for samlingene vil forskningsnettverket arrangere en tredje samling 14. februar i Bergen. Sett av datoen, mer informasjon kommer.

SofaHer er noen bilder fra den andre samlingen:GruppeKSe

   

Første nettverkssamling for veiledere

Den 9. mai ble den første nettverkssamlingen for veiledere på master- og phd. nivå innenfor UH-nett Vest arrangert. Veiledning av og feedback til masterstudenter og stipendiater er et viktig og utfordrende tema innenfor lærerutdanningene. Alle vitenskaplige ansatte som arbeidet innenfor de tematiske områdene pedagogikk, fagdidaktikk og ledelse i skolen ved en UH-nett vest institusjon ble invitert. Seminaret ble arrangert i Bergen.

Arbeidsseminar med professor John Loughran

UH-nett Vest arrangerte et tre timers arbeidsseminar med den internasjonalt anerkjente professor John Loughran (Faculty of Education, Monash). Temaet var «Self-studies in teacher education» og det var god og bred deltakelse fra UH-nett Vest institusjonene.

Seminar med Dr. Ruth Leitch

Dr. Ruth Leitch (Queens University, Belfast) ble invitert til både Stord og Bergen og holdt to interessante og vellykkede seminarer med fokus på barns stemmer i utdanning og forskning.

Foredrag med Dr. Viv Ellis

Dr. Viv Ellis (Oxford University) hadde to møter på HiB 26 og 27. januar. Fokuset var på ”Research approches to teacher education” og tematikken var svært interessant for tilhøyrarane.

Nettverksaktiviteter 2010

Her er et utdrag av nettverksaktivitetene som ble arrangert i 2010. I tillegg har kontaktgruppen for forskningsnettverket «Pedagogikk, fagdidaktikk og ledelse» hatt faste møter.

 

Forskningsseminar med professor Helen Timperley

I november arrangerte forskningsgruppen Undervisningsprofesjonalitet (UP) ved Universitetet i Bergen et forskningsseminar med den anerkjente

prof. Helen Timperley fra The University of Auckland. Temaet for seminaret var «Assessment of Professional Development». Medlemmer av UH-nett Vest nettverket ble invitert til seminaret.