Biblioteksamarbeid

Bildet ble tatt på en studietur bibliotekgruppen hadde til København høsten 2018, der de blant annet besøkte Digital Social Science Lab på Københavns Universitetsbibliotek. Fra januar 2019 har det vært utskiftning av noen medlemmer i gruppa.

Biblioteksamarbeidet er et samarbeid mellom alle bibliotekene i nettverket, og skal støtte opp under og tilføre noen ekstra kvaliteter til det faglige samarbeidet i UH-nett Vest.

De er tildelt SAK-midler til ulike prosjekter. Blant annet skal midlene brukes til å videreutvikle ulike prosjekter for å øke studenter og ansattes informasjonskompetanse.

Samarbeidsgruppen består av en representant fra hvert bibliotek. De har regelmessige møter og seminarer. Ledelsen av nettverket går på omgang.

Bibliotekutvalgets mandat:

 • Videreutvikle og styrke samarbeidet mellom bibliotekene ved de utdanningsinstitusjonene som er knyttet til UH-nett Vest
 • Vurdere aktuelle samarbeidsområder som vil tjene på å bli utviklet i fellesskap
 • Bidra til at alle som er avhengig av forsking i regionen kan få tilfredsstillende tilgang til litteratur og databaser.
 • Bygge et kompetansenettverk for felles faglig utvikling for bibliotekpersonalet ved de aktuelle institusjonene.


Kontaktpersoner:

Bibliotekgruppas sammensetning:

 • Turid Bogetvedt Hitland – HVL
 • Mona Iren Auganæs – HVO
 • Therese Jelmert – NLA
 • Jesper Mørch – UiA
 • Trude Færevaag – UiB
 • Kristin Dragvik – UiS (leder)
 • Hilde Trygstad – VID
 • Joachim Børlie – studentråd