Ny tildeling av forskningsmidler

UH-nett Vest har delt ut kroner 820 000 i støtte til seks ulike forskningsprosjekt.

Å styrke forskningssamarbeidet på tvers er et av UH-nett Vest viktigste mål. Nå har styret samlet sett delt ut kroner 820 000 til seks ulike forskningsprosjekt. Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn totalt 10 søknader.

Kroner 450 000 er gitt over SAK-midler som UH-nett Vest har fått av Kunnskapsdepartementet. Her er tre prosjekter innen helse og omsorg tildelt støtte.

 

Tildelte SAK-midler til prosjekter i 2012:

Kjernepraksis og kjernekompetanse i barnevernet

Fra: Kåre Heggen, HVO
Sammen med: UiB, HiB og HSF

Prosjektet fikk tildelt 130.000 i 2010/2011.

Prosjektet vil bygge videre på det nettverket som ble etablert i 2011 og utforme en søknad om midler til et større barnevernsprosjekt fra NFR på SHP-programmet.

Prosjektet har tre formål 1) å utvikle det faglige samarbeidet mellom fagmiljøene ved de tre institusjonene som arbeider med utdanning til barnevernet, 2) å utvikle relevante metoder for å studere kjernepraksisen i barnevernet, 3) å utvikle en fullstendig søknad om forskningsprosjekt innen et varslet NFR-program om profesjonsforskning innen helse- og sosialsektoren.

Tildelt kroner 150.000

Etablering av forskningsgrupper innen fagfeltet rus og rusrelaterte utfordringer

Fra: Unni Uren Aasen HiSF
Sammen med: HVO, HiB og HSH

Søker ommidler til å etablere forskningsgrupper innen fagfeltet rus og rusrelaterte utfordringer. De ønsker (1) å kartlegge pågående forskningsprosjekter ved institusjonene, (2) å kartlegge forsknings- og utviklingsarbeid som er under arbeid i ulike nettverk og (3) skrive en oversiktsrapport og etablere forskergrupper innen fagfeltet.

Tildelt kroner 150.000

Etablering av forskningsnettverk for å utvikle forskningsprosjekt med fokus på problemstillinger knyttet til NAV

Fra: Magne Eikås HiSF
Sammen med: HiB og HVO

Søker om midler til å utvikle et forskernettverk som tar sikte på å utvikle samarbeid om forskningsprosjekt med fokus på problemstillinger knyttet til NAV. Det er særlig behov for mer kunnskap om hvordan etablering og organisering av e lokale NAV-kontorene har virket inn på ulike sider ved sosialfaglig arbeid.

Tildelt kroner 150.000

Tildelte overrislingsmidler i 2012:

Sunn framtid – forebygging av fedme

Fra: Gudbjørg Øen, HSH
Sammen med: Tverrfaglig forskningssamarbeid mellom HiSF, HSH og UiB (Uni Helse) med samarbeidspartnere i Helse Vest og ulike kommuner.

Forskningsgruppen har fått samhandlingsmidler fra Helsedirektoratet. Søker om midler til å utvide prosjektet ”Sunn framtid” til å etablere samarbeid med HiSF om forskning på barnefedme.

Tildelet kroner 70.000 til å dekke kostnadene ved å trekke inn partner fra HiSF.

Driving forces for ”green innovation” in the Norwegian petro-maritime sector

Fra: Chunyan Xie HSH
Sammen med: HiB. Prosjektet er en del av et større prosjekt hvor også NHH, Statoil, Gassco, DeapOcean, Eidesvik Offshore, Solstad Offshore og Østensjø rederi, Knutsen OAS er med.

Søker innenfor pkt (1) Forskningssamarbeid, som ekstra støtte til samarbeid i tilknytting til forskningsprosjekter som har fått ekstern finansiering fra andre kilder. Ny partner vil være HiB.

Søker om midler for å implementere HiB i prosjektet. Prosjektet er en del av et større eksternfinansiert prosjekt ”Managing Operational Complexity” som er finansiert av NFR med 20 mill over 4 år (2009 – 2012).

Tildelt kroner 200.000

CREAT-IT (tidligere ”The Science Fair”)

Fra: Oden Ben-Horin, HSH
Sammen med: UiB, HiB og UiS, UiA og en rekke andre institusjoner

Søknaden er en videreføring av prosjektet som fikk tildelt 75.000 i 2009. I 2010/2011 fikk prosjektet 150.000 fra SAK-midlene.

Prosjektet er eksternfinansiert gjennom NFR og leverer søknad om EU FP7 programmet Science in Society i februar 2012, søknadssum ca 3 mill Euro. Søker om midler for å inkludere tilsatte ved HiB og HVO i prosjektet. I prosessen frem til nå har prosjektet ekspandert internasjonalt og etablert grunnlag for nye sideprosjekter. I dette arbeidet ønsker de i sterkere grad å inkludere flere UH-nett Vest institusjoner.

Tildelt kroner 100.000

Høgskolen i BergenHøgskulen i Sogn og FjordaneHøgskulen i Sogn og FjordaneHøgskolen Stord/HaugesundHøgskolen i VoldaUniversitetet i Bergen